مس عباس آباد

پروژه ها

معدن عباس‌آباد دارای پروانه بهره‌‌برداری به مساحت 1/79 کیلومترمربع می‌باشد این معدن در استان مرکزی، 27 کیلومتری شهر مامونیه واقع شده است. از نظر ساختاری، این معدن بخشی از زون ساختاری ارومیه – دختر محسوب می‌شود.

مشخصات ذخیره:

تیپ کانی‌­سازی:کانی‌سازی مس و گاها مولیبدن به صورت مانتو کانی‌‌سازی مس در سنگ‌‌های میزبان آندزیتی و همچنین به صورت رگه‌‌ای در سنگ‌‌های نفوذی مشاهده گردیده است.
پاراژنز کانه­‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، بورنیت، مالاکیت، نئوتوسایت، اولژیست
گانگ: ژیپس، کلسیت، سیلیس و هیدروکسید‌‌های آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu, Mo

زمین شناسی:

جنس سنگ میزبان: آندزیت، آندزیت بازالت و توف، داسیت، توده‌‌های نفوذی گابرو- دیوریتی، میکرودیوریت و گرانیت
سن سنگ میزبان: ائوسن پایین
آلتراسیون: آرژیلیک، پروپیلیتیک، سیلیسی شدن، اکسید و هیدروکسید آهن

میزان ذخیره:

مجموع ذخیره در معدن عباس­آباد، با در نظرگرفتن0/2 درصد به عنوان عیار حد اقتصادی، برابر با 110،340 تن کانسنگ مس با عيار متوسط 0/9 درصد مي‌باشد.
کانی‌سازی مس در دو  بخش شمالی و جنوبی محدوده شناسایی شده است، که در همین راستا اقدام به حفر 36 رشته ترانشه به حجم 3232/3 متر مکعب در این دو بخش گردید. از این ترانشه‌ها در مجموع 42 نمونه برداشت شد که جهت آنالیز ICP-OES به آزمایشگاه ارسال شدند. طبق نتایج حاصل بیشترین عیار عنصر مس 4/5 درصد گزارش شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده اقدام به حفر  19  حلقه گمانه در این دو بخش گردید. حداکثر عیار مس در گمانه‌ها 1/3 درصد و حداکثر مقدار مولیبدن به‌عنوان عنصر همراه 285/3 گرم بر تن است. آثار زیادی از معدن‌کاری قدیمی در زون‌های کانی‌سازی مس قابل مشاهده می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار:

مجموع ذخیره در معدن عباس­آباد، با در نظرگرفتن 0/2 درصد به عنوان عیار حد اقتصادی، برابر با 110،340 تن کانسنگ مس با عيار متوسط 0/9 درصد مي‌باشد.

زیرساخت:

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد. اما حدود 2 کیلومتر جاده جهت دسترسی بهتر به محدوده، ترمیم شد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌‌هاي زمين‌‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌‌های ارائه شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي
تهیه‌‌ نقشه زمین‌‌شناسی همراه با گزارش در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 1/7 کیلومترمربع
نمونه برداری، آماده‌‌سازی و ارسال 6 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک
بررسی و مطالعه مقاطع نازک
تهیه‌‌ نقشه‌‌ ساختاری با مقیاس 1:1,000 در وسعتی به مساحت 35/2 هکتار در سه محدوده
تهیه‌‌ نقشه‌‌ زمین‌‌شناسی و معدني با مقياس‌‌ 1:1,000 جهت مشخص شدن مناطق مستعد برای مس در سه
محدوده به مساحت مجموع 35/2 هکتار
نمونه‌‌برداری، آماده‌‌سازی و ارسال 4 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک برای تهیه‌‌ نقشه‌‌ زمین‌‌شناسی در مقیاس‌‌
1:1،000
تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1،000 برای دو محدوده هدف با مساحت 44/5 هکتار
انجام عملیات مغناطیس‌سنجی به مساحت 27 کیلومترمربع برروی 54 پروفیل و 1540 نقطه
انجام عملیات ژئوفیزیکی IP&RS بر روی 2 پروفیل به طول 340 متر و 178 ایستگاه
احداث راه به منظور دسترسی به سینه‌‌کارها و ترانشه‌‌ها
حفر 36 رشته ترانشه بر روی کانی‌‌سازی‌‌های مس به متراژ کلی 987 متر و حجم کلی3232/3 مترمکعب
تهیه‌‌‌‌ مقطع ترانشه‌‌ها به متراژ 987 متر
حفر 19 گمانه اکتشافی در زون جنوبی کانی‌سازی مس به متراژ کلی 1638/3 متر
ارزیابی و تخمین ذخیره در دو محدوده شمالی و جنوبی
تهیه‌‌ گزارش نهایی به همراه نقشه‌‌ها و تمامی ضمایم مربوطه