مس کهک

پروژه ها

محدوده کهک با مساحت 6 کیلومترمربع و دارای پروانه بهره‌برداری واقع در استان قم در نزدیکی شهرستان کهک می‌باشد این محدوده در زون اکتشافی ارومیه-دختر قرار دارد، دسترسی به محدوده از طریق جاده قم- کهک امکان‌پذیر است.

تیپ کانسار (ذخیره)

ژنز: رگه‌اي تيپ مانتو (مس در کنتاکت سنگ‌های كربناته- ولكانيكي)، رگه‌ای باریت
پاراژنز کانه‌ها: مالاكيت، كالكوسيت، كووليت، آزوريت و كالكوپيريت
نوع گانگ: سیلیس و کانه‌های کربناته
پاراژنز ژئوشیمیایی: Ag، Ba و Cu

زمین‌‏شناسی

جنس سنگ ميزبان: آندزيت (مگاآندزيت)، آندزيت بازالت توفي (ولكانيك) در مجاورت آهك‌هاي ضخيم (اوربيتولين‌دار)
سن سنگ ميزبان: ائوسن-الیگوسن (ولکانیک‌های ائوسن)
آلتراسیون: پروپیلیتی، کلریت، اپیدوت

ابعاد کانه‌زایی

 • کانی‌سازی باریت به صورت رگه‌ای، طول رخنمون رگه بیش از ۱۰۰ متر با ضخامت متغیر 0/2 تا 1/5 متر می‌باشد.
 • کانه‌زایی مس در این محدوده از نوع پرکننده فضای خالی و رگه- رگچه‌ای در سنگ میزبان آندزیت بازالتی تا توف آندزیتی می‌باشد. ابعاد ماده معدنی در این محدوده به طول بیش از 600 متر و عرض 1 تا 4 متر می‌باشد و عیار مس در بخشی اکسیدی به ‌طور متوسط برابر با 2 درصد و در بخش سولفیدی تقریبا 1 درصد می‌باشد.
 • در این محدوده 21 رشته ترانشه و 5 چاهک به حجم تقریبی 54 مترمکعب حفر شده است. از ترانشه‌ها و چاهک‌های حفر شده 26 نمونه جهت آنالیز ICP-OES نمونه‌گیری شد که با توجه به نتایج، عیار میانگین مس برای ترانشه‌ها 2/5 درصد و برای نقره 31 گرم بر تن می‌باشد و در چاهک‌ها نیز عیار میانگین مس 3/9 درصد و نقره 58 گرم بر تن می‌باشد.
 • در محدوده معدنی کهک 8 حلقه گمانه اکتشافی به متراژ کلی 421/75 متر حفر شد و به تعداد 63 نمونه از آن‌ها برداشت و جهت آنالیز ICP-OES و Fire Assay به آزمایشگاه ارسال شد با توجه به نتایج مقدار متوسط مس 0/2 درصد می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار

ذخیره قطعی مس باعیار متوسط 1/4 درصد به مقدار 205958 تن و با عیار متوسط 2/3 درصد به مقدار 100987 تن می‌باشد.

 زیرساخت

نزدیک‌ترین روستا دارای آب و برق به محدوده روستای سیرو در جنوب محوده است و جاده‌ی خاکی و ماشین‌رو تا نزدیکی زون کانی‌سازی وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و…، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت عمليات صحرايي
 • تهیه نقشه توپوگرافی 1:20،000 به مساحت 18/4 کیلومتر مربع
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:20،000 به مساحت 18/4 کیلومتر مربع
 • برداشت 20 نمونه جهت تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:20،000
 • مطالعه مقاطع نازک و صیقلی به تعداد 20 نمونه جهت تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:20،000
 • برداشت نمونه و انجام آنالیز شیمیایی به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد 8 نمونه
 • انجام مطالعات و عملیات زمین‌شناسی و پی‌جویی‌های چکشی در کل محدوده اکتشافی
 • حفر 21 رشته ترانشه با پیکور در زون‌های کانه‌دار
 • حفر چاهک‌های اکتشافی به تعداد 5 چاهک و به حجم 10 متر مکعب
 • برداشت مقاطع ترانشه‌ها و چاهک‌های اکتشافی (از دیدگاه واحدهای سنگی، کانی‌سازی، توپوگرافی و…) و ترسیم کامپیوتری
 • برداشت نمونه از ترانشه‌ها و چاهک‌های اکتشافی به تعداد 26 نمونه و آنالیز آن‌ها به روش ICP-OES
 • تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به وسعت 60 هکتار از زون‌های کانه‌دار مس و باریت
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 به وسعت 60 هکتار از زون‌های کانه‌دار مس و باریت
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی در زون کانه‌دار با روش IP و RS با 5 آرایش پروفیلی که در مجموع 784 نقطه برداشت شد.
 • برداشت 5 نمونه جهت تهیه مقاطع صیقلی در ارتباط با تشخیص کانه‌ها
 • تهیه نمونه‌های لازم از دپوهای استخراجی ناشی از حفر ترانشه و چاهک به تعداد 4 نمونه و آنالیز به روش ICP-OES
 • انجام حفر گمانه اکتشافی به تعداد 8 حلقه به متراژ کلی 421/75 متر
 • برش مغزه‌ها به متراژ 421/75 متر و نمونه‌برداری از آن‌ها
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از مغزه‌ها به تعداد 63 نمونه
 • لاگینگ تمامی گمانه‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی و رسم نمودارها
 • مدل‌سازی ذخیره
 • ارزیابی و تخمین ذخیره مس و باریت
 • تهیه گزارشات نهایی

 مالکیت

این محدوده دارای پروانه بهره‌برداری است و متعلق به شرکت زمین رهیاب معادن شداد می باشد.