مس، طلا و آهن اسکارنی سیلیجرد

پروژه ها

محدوده مس و طلای سیلیجرد با مساحت 7 کیلو متر مربع در استان مرکزی  واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است.

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • ژنز: اسکارن مس و آهن – رگه های سیلیسی-کلسیتی حاوی طلا و مس – دایک‌های آندزیتی مس‌دار
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، کالکوسیت، مگنتیت، آپاتیت و اکتینولیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، اسپیکولاریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، Fe

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: گرانودیوریت، دیوریت، گرانیت، آندزیت، توف آندزیت، توف داسیت، توف لیتیک و آگلومرا
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: سیلیسی، آرژیلیک، سریسیتی، پروپیلیتیکی، اکسید و هیدروکسیدهای آهن

ابعاد ذخیره

رگه‌های سیلیسی-کلسیتی حاوی کانی‌سازی مس و طلا به طول تقریبی 1 کیلومتر و ضخامت 0/5 تا 1 متر،  عیار مس حداکثر 3/5 و میانگین 2/8 درصد
بخش اسکارن مس و آهن به طول تقریبی 500 متر و ضخامت 1/5 تا 2 متر، عیار مس حداکثر 3/2 درصد و عیار طلا حداکثر ppm 0/3
کانی‌سازی رگه‌ای مس به صورت رگه، رگچه‌ای و لایه‌ای به طول تقریبی 200 متر و ضخامت 1 تا 1/5 متر و عیار حداکثر 2 درصد

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی در دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساخت

آب، برق و جاده دسترسی خاکی برای دسترسی به محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 7/1 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 7/1 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 43 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 43 نمونه
 • نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی به روش شیاری به صورت سیستماتیک به تعداد 103 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 103 نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 4 نمونه به روش XRF