مدیران گروه زرمش

امیرحسین جلالی
مدیر اکتشاف
علی‌اکبر عبادی
مدیراستخراج
محمد امینی
مدیر فرآوری
ارمغان نظیری راد
مدیر بازرگانی
سید قاسم مشکانی
مدیر کنترل کیفیت
حسین زارع
مدیر مالی
محمد حسین مشکانی
مدیر تبلیغات و گرافیک
سید محمد حسینی
مدیر IT