فنی و مهندسی گروه زرمش

 بخش اکتشاف
امرالله اکبری
تکنسین اکتشاف
مهرداد جابری
تکنسین اکتشاف
بخش استخراج
بخش فرآوری