مس IOCG خانسرخ

پروژه ها

معـدن مس خانسرخ با مساحت 47/9 کیلومترمربع در استان کرمان، شهرستان سیرجان قرار دارد. دسترسی به معدن از طریق جاده کرمان – سیرجان امکان‏پذیر است. محدوده خانسرخ، بخشی از کمربند ماگمایی-آتشفشانی ارومیه-دختر می‌باشد.

 

تـیپ ذخـیره

رگه‌ای – رگچه‌ای، IOCG و اسکارن
کانی‏‌سازی مس به صورت مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، مس طبیعی در سطح و در اعماق به صورت کالکوپیریت،کالکوسیت و مـس ‏طبیعی مشخص گردیده است. کانـی‏‌سازی به شکل رگه و رگچه در زون‏های خـرد شده ولـیکن با عیار بالا ایجاد شده است.

ابعـاد ذخـیره

چند رگـه با طول جمعا بیـش از 500 متر و عرض 5/0 تا 3 متردر بخش جنـوبی و دو رگه با طـول 300 و 50 متر و عرض 5/0 تا 5 متر در بخش شمالی.

 زمین‌‏شناسی ذخـیره

نام زون ساختاری: کمربند ماگمایی ارومیه- دختر
جنس سنگ ميزبان: گرانیت تا گرانودیوریت،گرانیتوئید و رگه‌هاي آپلیت گرانیتی
لازم به ذکـر است کـه میـزان ذخیـره بر اسـاس گـواهی اکتشـاف صادر شده برابر با 125،000 تن با عیار متوسط 5/0 درصد می‌باشد.

چشم انداز معـدن

در بخش جنوبی این معدن هیچ‏گونه حفاری صورت نگرفته و در بخش شمالی نیز فقط بر روی یکی از رگه‏ها حفاری انجام شده است. به نظر می‌آید که تنها بخش کوچکی از ذخیره مشخص شده باشد و به انجام عملیات اکتشافی بیشتری در منطقه نیاز است. در حال حاضر بخش اکسیدی معدن در حال استخراج می‌باشد و بار استخراجی به کارخانه‌ فرآوری ارسال می‌گردد. 

مالکـیت

معدن دارای پروانـه بهـره‏‌بـرداری به شماره 46121 به تاریـخ 28/09/1392 می باشد که دارای 5 سال زمان بهره برداری می باشد و متعلق به شرکت یاقوت کوه پنج سیرجان می باشد.

امـکانـات

برق و جاده آسفالتـه در 10 تا 12 کیلومتری غرب محدوده، جـاده خاکی تا رخنمون ماده معدنی و آب نيز در منطقه وجود دارد.