مس و طلای آشیانه‏ زر

پروژه ها

معدن مس و طلای آشیانه‌زر به مساحت 18 کیلومترمربع در استان کرمان واقع شده است. معدن آشیانه زر در کمربند مس پورفیری کرمان واقع شده است. با توجه به مجاورت و مشابهت فراوان معدن آشیانه‌زر با معدن پورفیری دره‌آلو و مشاهده رخنمون‌های رگه‌های کانی‌سازی، می‌توان با انجام حفاری عمقی بیشتر، می‌توان ذخیره را افزایش داد. در حال حاضر 5 تعداد سینه کار استخراجی و دپوی ماده معدنی با عیار متوسط 0/4 تا 2 درصد مس در منطقه وجود دارد. استخراج در این معدن به روش روباز می‌باشد.

تـیپ ذخـیره

  • ژنز: رگه‌های پلی متال مس و طلا، مرتبط با سیستم‌های اپی ترمال و ذخایر پورفیری مس.
  • مشخصات کانه‌زایی: این محدوده دارای دو تیپ کانی‌سازی رگه‌ای پلی‌متال و پورفیری(احتمالی) می‌باشد.
  • رگه‌ای: این منطقه دارای حدود 40 رگه کانه‌دار و سیلیسی-کربناتی با طول چند ده تا چند صد متر (رگه‌های مختلف طلا، مس و پلی‌متال)، عرض 1 تا بیش از 30 متر و افراز 1 الی 15 متر می باشد.
  • پورفیری: این قسمت دارای چند بخش کانه‌دار و استوک‌ورکی است. توده‌های استوک‌ورکی، رگه و رگچه‌ای در چند منطقه با ابعاد مختلف که در آنها بی‌هنجاری‌های مولیبدن، طلا و مس شناسایی شده است، وجود دارد. در توده‌ شرقی ابعاد کانی‌سازی به تقریب برابر با 100 ×200 متر، با افراز حدود 40 متر و در توده‌ی غربی برابر با 200 ×500 متر، با افراز حدود 15 متر می‌باشد.

زمین شناسی ذخـیره

  • جنس سنگ میزبان: آندزیت، گرانیت، گرانودیوریت و توف، آگلو‌مرا، توف، ماسه‌سنگ و آهک به
  • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
  • آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، سیلیسی‌شدن، کربناتی شدن، آلونیتی و ژاروسیتی شدن، فیلیک

چشم انداز معـدن

با توجه به شواهد رخنمون‌های موجود، عملیات اکتشافی انجام شده و مشابهت‌های زیاد محدوده‌ی آشیانه‌زر با کانسار دره‌آلو و همچنین با انجام حفریات عمقی بیشتر، می‌توان به ذخایر قابل توجه مس و طلا دست یافت.

زیرساختها

امكانات آب، برق و جاده دسترسی در نزدیکی منطقه وجود دارد.