آهن، آپاتیت و مس IOA یولاق

پروژه ها

محدوده اکتشافی یولاق با مساحت 7 کیلومتر مربع، در استان مرکزی و در حدود 17 کیلومتری شمال غرب شهر ساوه واقع شده است. این محدوده معدنی جزیی از زون ساختاری ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر محسوب می‌گردد.

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • ژنز: اسکارن مس و آهن
 • پاراژنز کانه‌ها: مگنتیت، آپاتیت، مالاکیت،کالکوپیریت، اسپیکولاریت، آپاتیت و اکتینولیت
 • نوع گانگ: سیلیس، اپیدوت، پیریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Fe، P

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: کوارتز دیوریتی، آندزیت، توف آندزیتی، گرانودیوریتی، دیوریتی، توف، ایگنمبریت توف و توف داسیتی
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: سریسیتی، سیلیسی، آرژیلیک، پروپیلیتیکی، اکسید و هیدروکسیده های آهن

ابعاد ذخیره

رگه‌های سیلیسی-کلسیتی حاوی کانی‌سازی مس به همراه  طلا به طول تقریبی 500 متر و ضخامت 1/5 متر، عیار مس میانگین 0/5 درصد

بخش اسکارن مس و آهن به طول تقریبی 1 کیلو متر و ضخامت 1 تا 1/5 متر، عیار مس حداکثر و میانگین به ترتیب 0/7 و 0/5 درصد، عیار فسفر حداکثر و میانگین به ترتیب 0/65 و 0/25 درصد

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی درد دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساخت

آب، برق در محدوده موجود می باشد و جاده دسترسی (خاکی) برای دسترسی به محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 6/99 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 6/99 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 42 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 42 نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 18 نمونه به روش XRF
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 26 نمونه
 • نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی به روش شیاری به صورت سیستماتیک به تعداد 26 نمونه
 • برداشت 4 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 4 مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 5 پروفیل و 507 ایستگاه
 • عملیات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری به تعداد 664 ایستگاه