فلدسپات خشکه در

پروژه ها

معدن فلدسپات خشکه‏ در با مساحت 3/5 کیلومتر مربع در جنوب ‏شرق استان مرکزی واقع شده است. معدن در حال حاضر توسط گروه پیمانکار در حال استخراج می‎باشد. با توجه به وجود چندین جبهه کار استخراجی در منطقه‌، از اینرو می‌توان با گسترش این سینه کارها به طور همزمان ماده معدنی فلدسپات سدیک و پتاسیک، سیلیس و میکا را استخراج و به فروش رساند.

تـیپ ذخـیره

هورنفلس کردیریت، آندالوزیت دار وشیست های لکه دار و شار گرمابی ناشی از آن سبب فرآیند دگرگونی مجاورتی در سنگ های اطراف شده است. دایک‌های پگماتیتی کوارتز،فلدسپات، کلریت، مسکویت و تورمالین دار با روند شمال باختر-جنوب خاور گسترش دارد. ضخامت این رگه‌ها بعضا به 5 متر نیز می رسد و به صورت موازی یکدیگربه طول 1 کیلومتر به صورت ناپیوسته در منطقه قابل مشاهده است. فلدسپات سدیک، پتاسیک سیلیس شیری و میکا در این رگه‌ها قابل مشاهده هستند.

چشم انداز معدن

وجود رگه‌های متعدد با ضخامت وگسترش زیاد در منطقه قابل توجه است. ازاین رو با توجه به وجود میکا، سیلیس و فلدسپات به صورت مجزا و کنار هم در این رگه‌ها، امکان استخراج آنها اقتصادی می‌باشد به طوری که می‌توان با انجام عملیات فراوری جیگ بادی میکا را از فلدسپات جدا کرده و به عنوان تلق و گل حفاری استفاده کرد. وجود چندین کار قدیمی استخراجی و دپوی ماده معدنی فلدسپات در منطقه به چشم می‌خورد.

زمین شناسی

جنس سنگ میزبان: گرانبت کالک-آلکالن، آندالوسیت، سیلیمانیت، هورنفلس کردیریت

زیرساختها

جاده آسفالت در داخل محدوده و هم‌چنین جاده خاکی جهت دسترسی در فاصله 1 کیلومتری معدن وجود دارد.