گرانیت عباس آباد

پروژه ها

محدوده معدنی عباس ‌آباد (چهارگل) دارای پروانه بهره‌‌برداری گرانیت، با مساحت 2 کیلومتر مربع در استان مرکزی، 50 کیلومتری شهر ساوه واقع گردیده است. این محدوده در بخش شمالی زون ساختاری ارومیه – دختر قرار گرفته است.

مشخصات کانسار:
تیپ کانی‌سازی: برونزد استوک‌‌های گابرو و گرانیتی و تشکیل سنگ تزیینی
کانی‌‌سازی مس در سنگ‌‌های میزبان آندزیتی و همچنین به صورت رگه‌‌ای در سنگ‌‌های نفوذی مشاهده گردیده است.
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، آزوریت، نئوتسایت
نوع گانگ: ژیپس، کلسیت، سیلیس و هیدروکسید‌‌های آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu, Pb, Ag

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: آندزیت و توف، توده‌‌های نفوذی گابرو- دیوریتی و گرانیتی

سن سنگ ميزبان: ائوسن
آلتراسیون: آرژیلیک، پروپیلیتیک، سیلیسی شدن، اکسید و هیدروکسید آهن

ابعاد ذخیره:
ابعاد ماده معدنی با توجه به رخنمون سنگ تزیینی دارای طول 20 تا 50 متر با عرض 10 تا 30 متر و افراز 5 تا 30 متر می‌‌باشد. همچنین با توجه به رخنمون ماده معدنی مس ابعاد دارای 10 تا100 متر با عرض 0/5 تا 3 متر و افراز 0/5 تا 1 متر می‌‌باشد و عیار مس از 0/1 تا 4/6 درصد و عیار نقره از 10 تا  60 گرم در تن می‌‌باشد.
کانی‌سازی مس در دو  بخش شمالی و جنوبی محدوده شناسایی شده است، عیار مس در این قسمت‌ها تا 5/4 درصد و عیار نقره تا 51 گرم در تن ثبت گردیده است. آثار زیادی از معدن‌کاری قدیمی در زون‌های کانی‌سازی مس قابل مشاهده می‌باشد. جهت تخمین مقدار ذخیره کانسنگ مس، نیاز به انجام اکتشافات تکمیلی می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار:
ذخیره‌‌ قطعی سنگ تزیینی در محدوده برابر 52،000 تن و ذخیره احتمالی در حدود 150،000 تن می‌‌باشد.

 زیرساخت:
آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده:
گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌‌هاي زمين‌‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌‌های ارائه شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي
تهیه‌‌ نقشه زمین‌‌شناسی همراه با گزارش در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 2/2 کیلومتر مربع
نمونه برداری، ارسال و آماده‌‌سازی 5 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک
بررسی و مطالعه مقاطع نازک
تهیه‌‌ نقشه‌‌ توپوگرافی با مقیاس 1:1,000 در وسعتی به مساحت 36 هکتار در سه محدوده
تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 به روش پهپاد فوتوگرامتری به همراه تهیه عکس هوایی در مساحت 20 هکتار
تهیه‌‌ نقشه‌‌ زمین‌‌شناسی و معدني با مقياس‌‌ 1:1,000 جهت مشخص شدن مناطق مستعد برای سنگ ساختمانی در سه محدوده به مساحت مجموع 36 هکتار
نمونه‌‌برداری، ارسال، آماده‌‌سازی 3 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک برای تهیه‌‌ نقشه‌‌ زمین‌‌شناسی در مقیاس‌‌ 1:1،000
احداث راه به منظور دسترسی به سینه‌‌کارها و ترانشه‌‌ها
حفر 3 رشته ترانشه‌‌ اکتشافی بر روی بخش سنگ تزیینی به حجم 142 متر مکعب و متراژ 79 متر
حفر دو دسته سینه‌‌کار اکتشافی شامل سه سینه‌‌کار با استفاده از بیل مکانیکی
حفر 36 رشته ترانشه بر روی کانی‌‌سازی‌‌های مس به متراژ کلی 987 متر و حجم کلی 3232 مترمکعب
نمونه‌‌برداری از سینه‌‌کارها به تعداد 2 نمونه جهت آنالیز به روش مکانیک سنگ
مطالعه‌‌ نمونه‌‌های برداشت شده از سینه‌‌کارها توسط آزمایشگاه فنی مکانیک خاک
برداشت دو نمونه جهت تهیه‌‌ پلاک از سنگ‌‌های ساختمانی
تهیه‌‌‌‌ مقطع ترانشه‌‌ها به متراژ 198 متر
ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره سنگ تزیینی براساس ترانشه‌‌ها با استفاده از نرم‌‌افزارهای پیشرفته
حفر 2 گمانه اکتشافی در زون جنوبی کانی‌سازی مس به متراژ کلی 200 متر
تهیه‌‌ گزارش نهایی به همراه نقشه‌‌ها و تمامی ضمایم مربوطه