مس IOCG خانسرخ

پروژه ها

محدوده مس خانسرخ با مساحت ۹/۴۷ کیلومترمربع واقع در استان کرمان در نزدیکی شهرستان سیرجان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (تنگویه) قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در ۶۰ کیلومتری جاده آسفالته (بردسیر – سیرجان) به سمت سیرجان (پاسگاه خانسرخ) جاده خاکی به طول ۱۷/۲ کیلومتر به سمت امامزاده حمزه می باشد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: IOCG، رگه‌ای پراکنده و توده‌ای
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، مس طبیعی، الیژیست و پیریت
 • نوع کانه و کانی‌های اصلی: کالکوپیریت، کالکوسیت و مالاکیت
 • نوع گانگ: سیلیس
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: مس – مولیبدن – طلا – نقره و آهن

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: گرانیت تا گرانودیوریت،‌ گرانیتوئید نوع (І) و رگه‌های آپلیت گرانیتی
 • سن سنگ میزبان: ائوسن
 • آلتراسیون: آرژیلیک ضعیف اطراف رگه‌ها

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در بخش جنوبی با توجه به رخنمون ماده‌ی معدنی چند رگه با طول چند ده متر (جمعا بیش از ۵۰۰ متر) و عرض ۰/۵ تا ۳ متر و در بخش شمالی دو رگه با طول ۳۰۰ و ۵۰ متر و عرض ۰/۵ تا ۵ متر می باشد میانگین عیار ماده معدنی در بخشهای شمالی و جنوبی حدود ۱/۲۶ درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به اکتشاف صورت گرفته میزان ذخیره قطعی برابر ۳۲۷۹۴۰ تن کانسنگ با عیار متوسط حدود ۱/۳ درصد می باشد ( در ضمن لازم به ذکر است که میزان ذخیره براساس گواهی اکتشاف صادر شده برابر با ۱۲۵۰۰۰ تن با عیار متوسط ۰/۵ درصد می‌باشد) و همچنین میزان ذخیره احتمالی حدود ۵۰۶۵۰۰ تن کانسنگ با عیار متوسط حدود ۱/۲۶ درصد می باشد.

زیرساخت

آب، برق در محدوده وجود دارد و جاده آسفالته در ۱۲ کیلومتری محدوده، جاده خاکی تا رخنمون ماده معدنی دیده می شود.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ به وسعت ۱۴/۵ کیلومتر مربع، همراه با مطالعات پتروگرافی (ده مقطع نازک) و کانی شناسی (۶ مقطع نازک و صیقلی)
 • تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰
 • تهیه تصاویر ماهواره ای Aster به منظور مطالعات دورسنجی و تعیین انواع دگرسانی‌ها از جمله دگرسانی آرژیلیکی، پروپیلیتیکی، سیلیسی و اکسیدهای آهن
 • انجام مطالعات پی جوئی و اکتشاف چکشی در محدوده اکتشافی
 • حفر ترانشه‌ها و چاهک های اکتشافی با حجم حدود ۱۰۳۰ مترمکعب
 • برداشت زمین شناسی ترانشه‌ها و چاهک‌های حفر شده
 • نمونه برداری سطحی از رخنمون ها به تعداد ۵۰ نمونه
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی (RS & IP) به منظور تعیین شدت پلاریزاسیون القایی و تعیین مقاومت‌ ویژه بر روی پروفیل‌های عمود بر زون کانی‌سازی در بخش‌های شمالی و جنوبی کانی‌سازی
 • رقومی سازی و GIS Ready  نمودن تمامی نقشه ها
 • نمونه برداری سیستماتیک از ترانشه ها و چاهک های حفر شده به تعداد ۱۲۰ نمونه
 • آنالیز نمونه ها به روش ICP-OES
 • نمونه برداری جهت انجام ازمایش به روش XRD به تعداد ۵ نمونه
 • برداشت طولی ترانشه‌ها با مقیاس ۱:۲۰۰
 • حفر چاهک به حجم ۳۰۰ متر مکعب
 • تهیه گزارش مرحله نیمه تفضیلی (مرحله دوم)
 • نقشه برداری ۱۰۰۰ به وسعت ۶۰ هکتار به همراه نقشه زمین‌شناسی
 • طراحی و حفر گمانه به متراژ ۳۷۵/۶  متر
 • لاگ‌نگاری حفریات عمقی به متراژ ۳۷۵/۶  متر
 • آنالیز نمونه‌های حاصل از ترانشه‌ها و گمانه‌ها به صورت نمونه برداری سیستماتیک و به تعداد ۱۱۴ نمونه
 • مدل‌سازی و ارزیابی ذخیره براساس داده‌های عمقی و سطحی
 • تهیه گزارش تفصیلی (مرحله نهایی)

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه بهره برداری و متعلق به شرکت یاقوت کوه پنج سیرجان می باشد.