مس IOCG خانسرخ

پروژه ها

محدوده مس خانسرخ با مساحت 9 کیلومترمربع در استان کرمان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (تنگویه) قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: IOCG، رگه‌ای پراكنده و توده‌اي
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، مس طبیعی، الیژیست و پیریت
 • نوع كانه و كاني‌هاي اصلي: کالکوپیریت، کالکوسیت و مالاکیت
 • نوع گانگ: سیلیس
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: مس – مولیبدن – طلا – نقره و آهن

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: گرانيت تا گرانوديوريت،‌ گرانيتوئيد نوع (І) و رگه‌هاي آپليت گرانيتي
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن
 • آلتراسیون: آرژیلیک ضعیف اطراف رگه‌ها

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در بخش جنوبی با توجه به رخنمون ماده‌ی معدنی چند رگه با طول چند ده متر (جمعا بیش از 500 متر) و عرض 0/5 تا 3 متر و در بخش شمالی دو رگه با طول 300 و 50 متر و عرض 0/5 تا 5 متر می باشد میانگین عیار ماده معدنی در بخشهای شمالی و جنوبی حدود 1/26 درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به اکتشاف صورت گرفته میزان ذخيره قطعي برابر 327940 تن كانسنگ با عيار متوسط حدود 1/3 درصد می باشد ( در ضمن لازم به ذکر است که میزان ذخیره براساس گواهی اکتشاف صادر شده برابر با 125000 تن با عیار متوسط 0/5 درصد می‌باشد) و همچنین میزان ذخیره احتمالی حدود 506500 تن کانسنگ با عیار متوسط حدود 1/26 درصد می باشد.

زیرساخت

آب، برق در محدوده وجود دارد و جاده آسفالته در 12 کیلومتری محدوده، جاده خاکی تا رخنمون ماده معدنی دیده می شود.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • تهيه نقشه زمين شناسي در مقياس 1:20000 به وسعت 14/5 كيلومتر مربع، همراه با مطالعات پتروگرافي (ده مقطع نازك) و كاني شناسي (6 مقطع نازك و صيقلي)
 • تهیه نقشه توپوگرافي در مقياس 1:20000
 • تهيه تصاوير ماهواره اي Aster به منظور مطالعات دورسنجي و تعيين انواع دگرساني‌ها از جمله دگرساني آرژيلیکي، پروپيليتيكي، سيليسي و اكسيدهاي آهن
 • انجام مطالعات پي جوئي و اكتشاف چكشي در محدوده اكتشافي
 • حفر ترانشه‌ها و چاهک های اکتشافی با حجم حدود 1030 مترمکعب
 • برداشت زمین شناسی ترانشه‌ها و چاهک‌های حفر شده
 • نمونه برداري سطحي از رخنمون ها به تعداد 50 نمونه
 • انجام عمليات ژئوفيزيكي (RS & IP) به منظور تعيين شدت پلاريزاسيون القايي و تعيين مقاومت‌ ويژه بر روي پروفيل‌هاي عمود بر زون كاني‌سازي در بخش‌هاي شمالي و جنوبي كاني‌سازي
 • رقومي سازي و GIS Ready  نمودن تمامي نقشه ها
 • نمونه برداری سیستماتیک از ترانشه ها و چاهک های حفر شده به تعداد 120 نمونه
 • آنالیز نمونه ها به روش ICP-OES
 • نمونه برداری جهت انجام ازمایش به روش XRD به تعداد 5 نمونه
 • برداشت طولی ترانشه‌ها با مقیاس 1:200
 • حفر چاهك به حجم 300 متر مكعب
 • تهیه گزارش مرحله نیمه تفضیلی (مرحله دوم)
 • نقشه برداری 1000 به وسعت 60 هکتار به همراه نقشه زمین‌شناسی
 • طراحی و حفر گمانه به متراژ 375/6  متر
 • لاگ‌نگاری حفریات عمقی به متراژ 375/6  متر
 • آناليز نمونه‌هاي حاصل از ترانشه‌ها و گمانه‌ها به صورت نمونه برداري سيستماتيك و به تعداد 114 نمونه
 • مدل‌سازی و ارزیابی ذخیره براساس داده‌های عمقی و سطحی
 • تهیه گزارش تفصیلی (مرحله نهایی)