مس رگه ای کوه میل

پروژه ها

محدوده کوه میل با مساحت 4 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است. این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است.

تـیپ ذخـیره

 • ژنز: رگه ای(اپی ترمال)
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت و نئوتسایت
 • نوع گانگ: سیلیس، اسپیکولاریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au ، As

زمین شناسی ذخـیره

 • جنس سنگ ميزبان: توف آندزیتی – آندزیت
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: سیلیسی، آرژیلیک ضعیف، اکسید و هیدروکسیدهای آهن و  پروپیلیتیک

ابعاد ذخـیره

رگه سیلیسی مس دار همراه با کانی سازی طلا به ضخامت متغیر 0/5 تا 1/5 متر و طول تقریبی 700 متر
عیار متوسط و ماکزیمم مس برابر با 0/3 و 1/1 درصد می‌باشد
عیار متوسط و ماکزیمم طلا برابر با 0/3 و 1/7 ppm می‌باشد

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات نمونه برداری سیستماتیک به روش شیاری، طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی در دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساختها

آب، برق و جاده دسترسی در 1 کیلومتری محدوده، واقع در شهرک صنعتی مامونیه وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و…، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن روندهای کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 4/1 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 4/1 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 43 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 43 نمونه
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 12 پروفیل و 1350 ایستگاه