فلدسپات قالهر

پروژه ها

معدن فلدسپات قالهر با مساحت 0/8 کیلومترمربع در در استان مرکزی واقع شده است. این از نظر تقسیمات ساختاری در زون ایران مرکزی قرار گرفته است.

تیپ و ابعاد ذخیره

بررسی های زمین شناسی و سنگ شناسی حاکی از تاثیر یه دگرگونی حرارتی در منطقه می باشد که توده نفوذی دیوریتی، سنگ های اطراف خود را که عموما سنگ های آذرآواری بوده را دچار دگرگونی کرده و تبدیل به هورنفلس و متا توف کرده است. وجود آلتراسیون آرژیلیک پیشرفته در منطقه قابل توجه است. ضخامت تقریبی زون کانی سازی 50 متر و طول آن در دو بخش شمالی و مرکزی به ترتیب برابر 100 و 150 متر می باشد. فلدسپات از نوع سدیک بوده و کانی اصلی آلبیت می باشد. درصد Na2O برابر 9 درصد است.

زمین ‏شناسی

جنس سنگ میزبان: دیوریت، کوارتز دیوریت، متا توف، شیل، مارن

چشم انداز معدن

با توجه به گسترش و پیوستگی زون کانی سازی می توان با افزایش تعداد سینه کارهای استخراجی، ذخیره فلدسپات را افزایش داد. فلدسپات از نوع سدیک با مقدار Na2O حدود 9 درصد می باشد. عناصر مزاحم شامل تیتانیوم، اکسیدآهن مقادیر پایین دارا می باشد. تست پخت در دمای 1145 درجه نیز صورت گرفته که پخت آن مطلوب و به رنگ سفید بوده است.

زیرساخت

جاده آسفالت در فاصله 20 کیلومتری معدن و جاده دسترسی به سینه کارهای استخراجی در داخل معدن وجود دارد.