خاک صنعتی آزاده

پروژه ها

محدوده آزاده دارای پروانه بهره‌برداری به مساحت 2/13 کیلومترمربع در استان‌سمنان، 5 کیلومتری شهرک‌‌صنعتی سمنان واقع شده است.از نظر جایگاه زمین‌شناسی-ساختاری، این محدوده بخشی از زون ساختاری ایران‌مرکزی محسوب می‌شود.

مشخصات ذخیره:

تیپ کانی‌سازی: گسترش آلتراسیون آرژیلیکی در منطقه و وجود خاک صنعتی از نوع کائولن کانی‌‌سازی احتمالی آهن به صورت توده‌ای و رگه‌ای
پاراژنز کانه‌ها: مگنتیت، هماتیت، باریت، اسپیکولاریت و کائولینیت
گانگ: سیلیس، کلسیت، اکسید و هیدروکسید‌‌های آهن

زمین شناسی:

جنس سنگ میزبان: داسیت، توف داسیتی، آندزیت-آندزیت پورفیری، آهک-آهک دولومیتی
سن سنگ میزبان: ائوسن
آلتراسیون: آرژیلیک متوسط – پروپلیتیکی

میزان ذخیره:

با توجه به گسترش آلتراسیون آرژیلیکی با انجام عملیات حفر ترانشه و سینه کار می توان به ذخیره قابل توجهی از خاک صنعتی مرغوب دست یافت.

زیرساخت:

منطقه به دلیل نزدیکی به شهر سمنان و شهرک صنعتی این شهر از زیرساخت‌های موجود در این شهر شامل آب و برق منطقه‌ای  و جاده آسفالته سمنان- دامغان برخوردار می‌باشد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… ، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي.
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي
برداشت نمونه، آماده‌سازی و ارسال آن برای آنالیز شیمیایی به روش‌های ICP-OES و Fire Assay، 2 نمونه و جهت آنالیز XRF، 4 نمونه
حفر 4 ترانشه با حجم 180 مترمکعب
حفر یک سینه کار به طول 30 و ارتفاع 3 متر