باریت حاجی‏ آباد

پروژه ها

محدوده باریت حاجی آباد با مساحت 36 کیلو متر مربع در استان مرکزیواقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه دختر قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه های هیدروترمالی باریت به همراه مس، سرب و روی
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، گالن، اسفالریت، همی مورفیت، سروزیت و باریت
 • نوع گانگ: سیلیس، ژاسپ، کلریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Pb، Zn، Mo، Ag

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: آندزیت، آندزیت توف، توف و لیتیک توف، گدازه‌های بازالتی و ریولیت
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیک متوسط و پیشرفته، سیلسی شدن

میزان ذخیره

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ذخـایر سولفیدی و اکسیدی  قابل توجهی در این معـدن وجود دارد. لازم به ذکر است حفـریات عمقی بیشتری برای اکتشاف کامل این ذخیره نیاز می‏ باشد و احتمال می‏ رود ذخیره معدن پس از تکمیل اکتشافات تا ده برابر افزایش یابد.

ذخیره قطعی کانسار

مقدار ذخیره باریت حاجی‌آباد 5،800 تن با عیار متوسط 2 درصد روی، 1/7 درصد سرب و 0/2 درصد مس است همچنین مقدار ذخیره‌ی قطعی باریت در کل محدوده برابر با 9,717 تن کانسنگ با وزن مخصوص متوسط 3/86 است.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 36/03 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 36/03 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 24 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 24 نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 4 نمونه به روش XRF
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 1 نمونه به روش XRF برای باریت
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 1 نمونه به روش XRD
 • برداشت 15 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 15 مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقياس 1:5000 به وسعت تقریبی 50 هكتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:5000 به وسعت 50 هكتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 340 ایستگاه
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد 35 ترانشه و با حجم 445 مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول 280 متر.
 • برداشت 16 نمونه از ترانشه‌ها و ارسال به آزمایشگاه
 • آماده‌سازی و آنالیز 16 نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز 26 عنصری به روش ICP-OES
 • آماده‌سازی و آنالیز 3 نمونه از ترانشه‌ها برای وزن مخصوص
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد (دو سری)