باریت حاجی‏ آباد

پروژه ها

محدوده حاجی‌آباد با مساحت 14/4 کیلومترمربع در استان مرکزی قرار دارد این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر می‌باشد، راه دسترسی به محدوده از طریق آزاد راه تهران – ساوه، روبه‌روی شهرک صنعتی کاوه امکان‌پذیر است.

تیپ کانسار (ذخیره)

ژنز: رگه‌های پلی متال سرب، روی و مس به همراه باریت در حاشیه دایک‌ها، رگه‌های هیدروترمالی باریت              
پاراژنز کانه‌ها:
کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، گالن، اسفالریت، همی مورفیت، سروزیت و باریت
نوع گانگ: سیلیس، ژاسپ، پیریت اکسید، کلریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu, Pb, Zn, Ag, As, Mo, As, Sb, Cd

زمین‏‌شناسی

جنس سنگ‌ميزبان: آندزیت، آندزیت توف، توف و لیتیک توف، گدازه‌های بازالتی و ریولیت
سن سنگ‌ميزبان: ائوسن تا کواترنری
آلتراسیون: آرژیلیک متوسط و پیشرفته، سیلسی‌شدن

ابعاد کانی‌سازی

کانه‌زایی در این منطقه از نوع رگه‌ای و رگچه‌ای در یک زون گسله بوده و معمولا این رگه‌ها در حاشیه دایک‌های بازیک مشاهده شده است. روند کلی رگه‌های محدوده معدنی حاجی‌آباد را می‌توان شمال غربی- جنوب شرقی در نظر گرفت.
رگه‌های باریتی در محدوده دارای طول 50 تا 400 متر، عرض 0/5 تا 1/5 متر و می‌باشد و دارای وزن مخصوص بالای 3/9 درصد است.
ابعاد رگه‌های پلی متال دارای طول 50 تا 100 متر و عرض 1 تا 3 متر می‌باشد. بر اساس نتایج آنالیز حاصل شده، ماکزیمم عیار عنصر مس 0/8 درصد، ماکزیمم عیار عنصر سرب 1/3 درصد، ماکزیمم عیار عنصر روی 1/5 درصد و ماکزیمم عیار عنصر نقره 56/8 گرم بر تن گزارش شده است.
35 رشته ترانشه به طول کلی 280/1 متر و حجم تقریبی 450 مترمکعب عمود بر رگه‌های باریتی و رگه‌های پلی‌متال در منطقه حفر گردیده است. از ترانشه‌های حفر شده 16 نمونه جهت آنالیز ICP-OES و 3 نمونه جهت آنالیز XRF برای وزن مخصوص و باریت برداشت شده است. طبق نتایج آزمایشگاه، حداکثر عیار عنصر مس 1/8 درصد، حداکثر عیار عنصر سرب 4/2 درصد، حداکثر عیار عنصر روی 6/9 درصد و حداکثر عیار نقره 385 گرم بر تن می‌باشد. وزن مخصوص باریت نیز طبق نتایج آزمایشگاهی به طور متوسط 3/43 اعلام شده است.

ذخیره قطعی کانسار

مقدار ذخیره پلی‌متال حاجی‌آباد 5،824 تن با عیار متوسط 2 درصد روی، 1/7 درصد سرب و 0/2 درصد مس است همچنین مقدار ذخیره‌ی قطعی باریت در کل محدوده برابر با 9,717 تن کانسنگ با وزن مخصوص متوسط 3/86 است.

زیرساخت

آب و برق در روستای چشمه پلنگ در فاصله 5 کیلومتری محدوده وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در قسمت‌های مختلف محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… ، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي.
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 14/4 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 24 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 24 نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 4 نمونه به روش XRF
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 1 نمونه به روش XRF برای باریت
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 1 نمونه به روش XRD
 • برداشت 15 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 15 مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقياس 1:5،000 به وسعت تقریبی 126 هكتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:5،000 به وسعت 50 هكتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 340 ایستگاه
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد 35 ترانشه و با حجم 450 مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول 280 متر.
 • برداشت 16 نمونه از ترانشه‌ها و ارسال به آزمایشگاه
 • آماده‌سازی و آنالیز 16 نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز 26 عنصری به روش ICP-OES
 • آماده‌سازی و آنالیز 3 نمونه از ترانشه‌ها برای وزن مخصوص
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد (دو سری)

مالکیت

این محدوده دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشد و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.