اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: غفار عموزاده

سمت: مدیر بخش اداری

محل تولد: تهران

سابقه کار

از سال 1401 بعنوان مدیر اداری در گروه زرمش مشغول به کار می‌باشند.