گروه معدنی و بازرگانی زرمش در بعضی از محدوده‌های معدنی متعلق به این گروه که نیاز به اکتشافات تکمیلی، استخراج و احداث کارخانه فرآوری دارند از همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استقبال می‌نماید. موضوعات همکاری در این خصوص شامل اکتشاف تکمیلی محدوده‌ها، استخراج معادن و احداث کارخانه فرآوری می‌باشد.