دکتر فیروز علی نیا

دکتر فیروز علی نیا

زندگینامه:

این استاد و پیشکسوت اکتشاف معدن در ایران در سال ۱۳۱9 در لنگرود متولد شدند. ایشان تحصیلات خود را با درجه دکتری در رشته زمین شناسی اقتصادی و در دانشگاه ارتس گیبرگ آلمان به پایان رسانده و پس از بازگشت به ایران بعنوان یکی از موسسان دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت خود را آغاز نمودند. ایشان در دو ره بین سالهای 1355 تا 1360 و 1365 تا 1368 ریاست این دانشکده را به عهده داشتند. ایشان همچنین از موسسان انجمن مهندسی معدن ایران در سال 1381 و ریاست انجمن در دوره های نخست و پنجم آنرا به عهده داشتند. در حال حاضر ایشان با درجه استادیاری در حال تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. ایشان همچنین از بنیانگزاران رشته مهندسی معدن دانشگاه آزاد هستند. بدون تردید زحمات ایشان در بارورنمودن رشته اکتشاف معدن کشور بسیار پرثمر بوده است.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.