مرحوم دکتر خسرو خسروتهرانی

مرحوم دکتر خسرو خسروتهرانی

زندگینامه:

دکتر خسرو خسروتهرانی متولد 1319 استاد زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران دارای سوابق تحصیلی زیر می باشد:
كارشناسى زمین‏ شناسى از دانشكده علوم دانشگاه تهران در سال 1341، كارشناسى ارشد و D.E.A از دانشگاه پاریس در رشته تخصصى چینه‏ شناسى میكروفسیل در سال 1344، دكتراى تخصصى در رشته چینه‏ شناسى و میكروپالئونتولوژى از دانشگاه پاریس در سال 1347، دكتراى دولتى در رشته چینه‏ شناسى از دانشگاه پاریس در سال 1356.
مرتبه علمى:
پس از طى مراحل استادیارى و دانشیارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده علوم دانشگاه تهران.
زمینه‏ هاى علمى و تحقیقاتى:
چینه‏ شناسى مزوزوئیك در نواحى بجنورد، فیروزكوه و ایران مركزى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 3 پایان‏ نامه كارشناسى و 16 پایان‏ نامه كارشناسى ارشد.
تألیفات
تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 7
زمینه علمى تألیفات:
چینه‏ شناسى ایران، زمین‏ شناسى ایران، میكروفاسیس، میكروپالئونتولوژى كاربردى، دورانهاى زمین‏ شناسى (پركامبرین و پالئوزوئیك)، رخدادهاى دورانهاى زمین‏ شناسى.
مقالات
تعداد مقالات بزبان فارسى: 14، تعداد مقالات بزبان خارجى: 12
زمینه علمى مقالات:
چینه‏ شناسى، میكروپالئونتولوژى، پالئوزئوگرافى و .Chemical Stratigraphy

خسرو خسرو تهرانی در مورخ 29 اردیبهشت 1395 در گذشت.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.