گروه معدنی و بازرگانی زرمش در خصوص خرید و فروش معادن و محدوده‌های معدنی فلزی و غیرفلزی در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌نماید. محدوده‌ها در کلیه مراحل مختلف ثبت شده در سامانه کاداستر، دارای پروانه اکتشاف، گواهی‌نامه‌کشف و پروانه بهره‌برداری مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند.

ثبت آگهی خرید/فروش محدوده های معدنی

ثبت آگهی خرید/فروش محدوده های معدنی

خرید محدوده های معدنی

خرید محدوده های معدنی

فروش محدوده های معدنی

فروش محدوده های معدنی

ثبت آگهی فروش / خرید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

پیشنهادات فروش

پیشنهادات خرید