جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ابوالحسنی از شرکت بین‌المللی ارسا ساختمان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ابوالحسنی از شرکت بین‌المللی ارسا ساختمان

جلسه در تاریخ 97/07/23 با حضور آقایان مهندس ابوالحسنی و مهندس محقق از شرکت بین‌المللی ارسا ساختمان و آقایان دکتر مشکانی، مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص پیمانکاری استخراج و سرمایه‌گذاری در محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند و برنامه بازدید از محدوده‌های مورد نظر تنظیم گردید.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.