بازدید از معادن و کارخانه تلاشگران مس نوید رفسنجان

بازدید از معادن و کارخانه تلاشگران مس نوید رفسنجان

در تاریخ 4 خرداد 96 بازدیدی از معادن و کارخانه تلاشگران مس نوید رفسنجان در استان کرمان توسط آقای دکتر سید احمد مشکانی صورت گرفت که گزارش آن به پیوست ارسال شده است.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.