پلی متال هجیب

پروژه ها

محدوده پلی ‏متال هجیب با مساحت 8 کیلومتر مربع در استان قزوین واقع شده است.

تـیپ کانسار(ذخـیره)

 • ژنز: رگه‌های پلی‌متال طلا، مس، سرب، روی و نقره ‏دار
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، اسفالریت، گالن، سروزیت و اسمیت‌زونیت
 • نوع گانگ: سیلیس، باریت، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: As, Sb, Mo, Ag, Zn, Pb, Cu, Au

زمین شناسی ذخـیره

 • جنس سنگ ميزبان: متا آندزیت، آندزیت، لیتیک توف و ایگنمبریت توف
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن
 • آلتراسیون: سیلیسی، سریسیتی، آرژیلیکی، گوتیتی و هماتیتی

ابعاد ذخیره

رگه‏ های پلی‏ متال طلادار:

در بخش‏ های شمالی و همچنین جنوب محدوده هجیب رگه‏ های پلی‏ متال طلادار با ضخامتی بین 1/5 تا 6 متر مشاهده می‏ شوند که دارای آثار متعددی از حفاری و معدن‏ کاری قدیمی می‏ باشند. رخنمون این رگه ‏ها در مجموع به طور ناپیوسته به طول 7 کیلومتر شناسایی و ثبت شده است. مقادیر طلا، مس، سرب، روی و نقره در نمونه‏ های برداشت شده از ترانشه‏ ها و سینه‏ کارهای اکتشافی به طور قابل توجهی بالا می ‏باشد.

عيار ماده معدني:

طلا: میانگین  ppb323 و حداکثر ppb3510
مس: میانگین 0/7 درصد و حداکثر 6 درصد
نقره: میانگین  ppm24 و حداکثر ppm 222
سرب: میانگین 1/1 درصد و حداکثر 9 درصد
روی: میانگین 1 درصد و حداکثر 16 درصد

رگه‌های طلا‏دار:

در بخش شرقی محدوده دو رگه سیلیسی طلادار مشاهده می‏ گردد. این رگه ها در مجموع دارای طولی حدود 0/6 کیلومتر و ضخامتی بین 1 تا 1/5 متر می‏ باشند.

عيار ماده معدني:

طلا: میانگین  ppb515 و حداکثر ppb1609
مس: میانگین 0/3 درصد و حداکثر 0/7 درصد

رگه‌های پلی‏ متال:

رگه‌های موجود در مرکز محدوده دارای کانی‏ سازی سرب، روی، مس و نقره می ‏باشند. طول تقریبی این رگه‏ ها به صورت ناپیوسته در مجموع حدود 1/3 کیلومتر برداشت شده است. ضخامت رگه‏ ها در حدود 1/5 متر می‏ باشد.

عيار ماده معدني:

طلا: میانگین  ppb12 و حداکثر ppb120
مس: میانگین 0/8 درصد و حداکثر 1/6 درصد
نقره: میانگین  ppm24 و حداکثر ppm 290
سرب: میانگین 0/4 درصد و حداکثر 3 درصد
روی: میانگین 0/9 درصد و حداکثر 4 درصد

ذخیره قطعی کانسار

ذخیره قطعی کانسار هجیب با در نظر گرفتن عیار حد 0/4 درصد برای عنصر مس برابر با 227,200 تن کانسنگ با عیار میانگین 0/87 درصد مس است. . همچنین ذخیره احتمالی مس برابر با 351000 تن با عیار میانگین 0/8 درصد می‌باشد.

این کانسار دارای محصولات فرعی سرب وروی و طلا است. ذخیره قطعی سرب و روی با در نظر گرفتن عیار حد 2/5 درصد برای مجموع سرب و روی، 61,803 تن کانسنگ با عیار میانگین 4/7درصد مجموع سرب و روی است. ذخیره احتمالی سرب و روی برابر با 80760 تن با میانگین 4/6 درصد می‌باشد.

با در نظر گرفتن عیار حد ppm  0/5 برای طلا به عنوان عنصر فرعی، میزان ذخیره 109,895 تن کانسنگ با عیار میانگین ppm 0/95  می‌باشد.

زیرساختها

روستای هجیب که دارای آب و برق می‏ باشد در فاصله 1/5 کیلومتری محدوده واقع شده است و از طریق جاده خاکی می ‏توان از روستا به محدوده مورد نظر دسترسی داشت.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه‏ های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف.
 • پردازش داده ‏های ماهواره‏ ای Sentinel-2 و ASTER جهت استخراج کانی‏های دگرسانی مرتبط با کانی سازی، تحلیل ساختارها و عوارض زمین‏ شناسی و تفکیک واحدهای سنگی.
 • تعبیر و تفسیر نتایج اولیه، مشخص‏ کردن محدوده های امیدبخش و اولویت بندی آن‏ها.
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی در 20 نوبت.
 • نمونه‌برداری از رگه‌ها، زون‌های کانه‌دار، هاله‌های دگرسانی و بقایای معدن‏کاری باستانی در مرحله پی‌جویی به تعداد 27 نمونه.
 • آماده ‏سازی، ارسال نمونه‌ها، و آنالیز شيميايي نمونه ‏های پی‌جویی برای طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد 27 نمونه.
 • طراحي شبكه نمونه‌برداري لیتوژئوشیمیایی و برداشت نمونه‏ ها به روش شیاری و به صورت نیمه سیستماتیک به تعداد 88 نمونه.
 • آماده‏ سازی، ارسال نمونه‌ها، و آنالیز شيميايي نمونه‏ های شیاری برای طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد 88 نمونه.
 • پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی (نمونه‏ های شیاری) و تهیه‌ نقشه‌ تغییرات عیاری.
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 7/88 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری و مطالعات کانه‌نگاری، پتروگرافی و کانی‌شناسی جهت تهیه نقشه‌ زمین‌شناسی 1:20،000 به تعداد 4 نمونه
 • تهیه‌ نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 7/88 کیلومتر مربع.
 • تجزیه و تحلیل داده ‏ها به منظور بررسی قابلیت کانی ‏سازی، تغییرات عیار، گسترش سطحی و معرفی محدوده ‏های کانی‏ سازی و نوع کانی‏ سازی قابل انتظار.
 • تهیه نقشه توپوگرافی و تصاویر ارتوموزائیک با مقیاس 1:1000 جمعا به وسعت 198 هکتار.
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 جهت مشخص شدن مناطق كانه‌دار به وسعت 4/138 هكتار در پنج منطقه.
 • تهيه نقشه ساختاری و دگرسانی‌هادر مقياس 1:1000 به وسعت 4/138 هكتار در پنج منطقه.
 • نمونه‌برداری و مطالعات کانه‌نگاری، پتروگرافی و کانی‌شناسی جهت نقشه‌ زمین‌شناسی 1:1000 به تعداد 5 نمونه.
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 1770 نقطه در 18 پروفیل در بخش‌های کانی‌سازی و آلتراسیون در 5 منطقه.
 • احداث و مرمت جاده‌هاي دسترسي به متراژ 7 كيلومتر و احداث سکوهای حفاری.
 • حفر 74 رشته ترانشه‌ی اکتشافی به حجم 2077 متر مکعب و متراژ طولی 1077 متر.
 • نمونه‌برداری از ترانشه‌ها به تعداد 122 نمونه جهت آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌‌ها و زون‏ بندی، مشخص نمودن عیار، توزیع عیار ماده معدنی و عناصر پاراژنز در حفریات سطحی
 • تهیه‌‌ مقطع ترانشه‌ها به متراژ طولی 1077 متر.
 • حفر 10 گمانه‌ اکتشافی به طول کلی 555/6 متر.
 • بررسی و مطالعه RQD و R. مغزه‌ها
 • برش مغزه ‏ها به متراژ 480 متر.
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 555/6 متر.
 • بررسی تغییرات عیار و مشخص نمودن زون‏ هاي كاني‌زا در گمانه ‏ها.
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی 95 نمونه از گمانه‌ها و آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی 5 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع میکروسکوپی جهت مطالعات لاگ‌نگاری
 • مطالعه مقاطع نازک برای 5 نمونه
 • حفر یک سینه‏ کار اکتشافی با حجم 5000 متر مکعب.
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته.
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها و تمامی ضمایم مربوطه.