مس و مولیبدن پورفیری درب مزار

پروژه ها

محدوده مس و مولیبدن درب مزار با مساحت 38 کیلو متر مربع واقع در استان کرمان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (جبال بارز) قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: پورفیری و در بخشي از محدوده رگه اي مي باشد
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، موليبدنيت، فرو موليبدن، هیدروکسیدهای آهن و سیلیس
 • نوع كانه و كاني‌هاي اصلي: کالکوپیریت، مولیبدنیت، مالاکیت، آزوریت، پیریت، هماتیت و گوتیت
 • نوع گانگ: رگچه‌های سیلیسی و کلسیتی
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: مس، مولیبدن و طلا

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: گرانودیوریت تا كوارتزديوريت و لوكوگرانیت
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن و پالئوسن
 • آلتراسیون: آرژیلیتی، پروپیلیتی و فيلیک

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در بخش پورفیری با توجه به رخنمون ماده‌ی معدنی، یک توده به طول 750 تا 1000 متر با عرض 50 تا 150 متر و افراز نزدیک به 40 متر می باشد و عیار متوسط ماده معدنی مس در این بخش بین 0/3 تا 0/1 درصد  و عیار مولیبدن بین 15 تا 70 ppm می باشد و در بخش رگه ای چندین رگه با طول های بین 10 تا 100 متر و عرض 1 تا 2 متر موجود می باشد و عیار ماده معدنی مس بین 2 تا 5 درصد و عیار طلا بین 200 تا 1000 ppb و عیار مولیبدن بین 50 تا 115 ppm می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه حداقل میزان ذخیره قطعی در حدود 648،000 تن کانسنگ مس با عيار متوسط حدود 0/51 درصد و در حدود 800,000 تن کانسنگ مولیبدن با عیار80 گرم در تن می باشد.

زیرساختها

آب، برق و جاده آسفالته در 500 متری رخنمون ماده معدنی و مابقی راه به مسافت 200 متر جاده خاکی است.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات، انجام كارهاي دفتري و تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:20،000 با وسعت 38 کیلومترمربع
 • بررسی تصاویر ماهواره ای و تفکیک هاله های آلتراسیون
 • بررسی های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای به تعداد 40 نمونه
 • پردازش داده های ژئوشیمیایی و تعیین محل بی هنجاری ها
 • انجام عملیات پی‌جویی در سطح منطقه و مشخص نمودن زون‌های کانی‌سازی مس پورفیری و رگه‏ های مس و طلا
 • نمونه‏ برداری از کانی‌سازی‏ ها بصورت تکه ‏ای و سیستماتیک (لیتوژئوشیمیایی) و ارسال نمونه ‏ها جهت آنالیز شیمیایی به روش ICP-OES و Fire Assay
 • تهیه نقشه زمین‏ شناسی و توپوگرافی با مقياس 1:1،000 در منطقه ‏ای با وسعت 50 هکتار
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS در 1050 ایستگاه
 • پردازش داده های ژئوفیزیکی و تفسیر نقشه های بی هنجاری ژئوفیزکی و تعیین نقاط حفاری
 • حفر 10 رشته ترانشه با حجم 600 مترمکعب و برداشت نمونه از حفریات سطحی
 • راه سازی به طول بیش از 1 کیلومتر و احداث 8 سکوی حفاری
 • حفر 5 حلقه گمانه مغزه ‏گیری به متراژ 644 متر
 • لاگ‏ نگاری و برش مغزه ‏های حفاری به متراژ 644 متر
 • نمونه ‏برداری، آنالیز و تحلیل مجموعا 510 نمونه (120 نمونه در مرحله ‏ی پی‏ جویی، 100 نمونه در برداشت‏ های لیتوژئوشیمی و ترانشه و 290 نمونه از مغزه‏ های حفاری)
 • بررسی و مطالعات اولیه فنی و اقتصادی
 • آنالیز نمونه های مختلف به منظور تعیین عناصر مختلف و علی الخصوص عناصر طلا و مس
 • تخمین ذخیره قطعی و احتمالی
 • تهیه گزارش نهایی