مس و تنگستن ده نو

پروژه ها

محدوده مس و تنگستن ده نو با مساحت 1/5 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: اپی‌ترمال و رگه ای
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت و تورمالین
 • نوع گانگ: سیلیس، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، W، B، As، Mn، F، Bi، Pb و Zn

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: میکروگرانودیوریت، گرانیت، هورنفلس، اسلیت، فیلیت و کنگلومرا
 •       سن سنگ ميزبان: تریاس تا کواترنری
 •      آلتراسیون: اکسید و هیدروکسید آهن، کلریتی شدن، کائولینیتی شدن و تورمالینی شدن

 

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در محدوده دارای طول 300 متر و عرض 1 تا 5 متر و افراز 0/5 تا 3 متر می باشد و عیار مس بین 0/1 تا 0/8 درصد، عیار طلا بین 10 تا 220 ppb، عیار تنگستن بین 10 تا 60 ppm می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه تناژ قطعی برابر با 41،800 تن کانسنگ با عيار متوسط 0/51 درصد مس مي‌باشد.

زیرساختها

آب و برق در منطقه وجود دارد و همچنین جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه از سازمان نقشه‌برداري كشور
 • استخراج عوارض وساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی 1:20000
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000
 • نمونه برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی جویی به تعداد30 نمونه
 • ارسال 30 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش ICP-OES و Fire Assay در هر دو مرحله نمونه برداری
 • نمونه برداری شامل برداشت حدود 10 نمونه جهت انجام مطالعات پتروگرافی
 • نمونه برداری شامل برداشت حدود 10 نمونه جهت انجام مطالعات مینرالوگرافی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تجزیه و تحلیل عناصر به لحاظ پراکندگی ژئوشیمیایی و تهیه‌ی نقشه ژئوشیمی عناصر
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و Rs براي 513 نقطه در 6 پروفیل در بخش‌های کانی‌سازی و آلتراسیون
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقياس 1:1000 بوسعت تقریبی 41 هكتار (در مرحله نیمه تفصیلی)
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 جهت مشخص شدن مناطق كانه‌دار بوسعت تقریبی 41 هکتار (در مرحله نیمه تفصیلی)
 • احداث جاده‌هاي دسترسي 1 كيلومتر و احداث سکوی حفاری به تعداد 8 سکو
 • حفر ترانشه‌های اکتشافی به حجم 130 متر مکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها بطول 100 متر
 • نمونه برداری از ترانشه ها به تعداد 23 نمونه جهت آنالیز عناصر بروش ICP-MS و Fire Assay
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه ها و بررسی تغییرات عیار عناصر
 • تهیه نقشه‌های ژئوشیمیائی عناصر در ترانشه‌ها
 • حفر گمانه‌های اکتشافی به تعداد 5 حلقه با متراژ 283/5 متر
 • انجام مطالعات مغزه‌ها در سر چاه‌ها پس از مغزه‌گیری (Quick Log)
 • بررسی و مطالعه RQD و R. مغزه‌ها و انجام برش آن‌ها
 • نمونه‌‌برداری به تعداد 42 نمونه از گمانه‌های
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده به روش ICP-MS
 • ارزیابی و تخمین ذخیره
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها در سه مجلد