مس و آهن اسکارنی نشوه

پروژه ها

محدوده مس و آهن نشوه با مساحت 6 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است.

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • ژنز: اسکارن مس و آهن – سکانس توفی مس‌دار
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، کالکوسیت، مگنتیت، بورنیت و کالکوسیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، اسپیکولاریت، اکتینولیت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu و Fe

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: آندزیت پورفیری، ریوداسیت توف، لاپیلی توف، دیوریت، گرانودیوریت و میکروکوارتز دیوریت
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیک، سرسیتی، هورنفلسی، پروپیلیتیکی، اکسید و هیدروکسیدآهن

ابعاد ذخیره

بخش اسکارن مس و آهن توده‌ای به طول تقریبی 150 متر و عرض 10 متر،  عیار مس حداکثر و میانگین به ترتیب 1/7 و 1 درصد، عیار طلا حداکثر ppm 0/2.

سکانس مس دار به صورت رگه و رگچه‌ای و میان‌لایه‌ای به طول تقریبی 500 متر و ضخامت 0/5 تا 1/5 متر با عیار حداکثر و میانگین به ترتیب  مس 1/1 و 0/86 درصد.

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی درد دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساخت

آب، برق و جاده دسترسی خاکی برای دسترسی به محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 5/95 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 5/95 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 38 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 38 نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز 14 نمونه به روش XRF
 • نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی به روش شیاری به صورت سیستماتیک به تعداد 60 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 60 نمونه
 • برداشت 7 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 7 مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 11 پروفیل و 1000 ایستگاه