مس رگه ‏ای شوره

پروژه ها

محدوده مس شوره با مساحت 6 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه ای
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، گالن، اسفالریت، هماتیت
 • نوع گانگ: سیلیس، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، Ag، Pb، As و Mo

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: آهک دولومیتی، شیل- شیست- فیلیت، آهک ماسه‌ای و آهک مارنی
 • سن سنگ ميزبان: پرمین تا ژوراسیک
 • آلتراسیون: اکسیدآهن و سیلیسی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی مس در این محدوده دارای طول 10 تا 200 متر، عرض 0/5 تا 10 متر و افراز 0/5  تا 3 متر می باشد و عیار ماده معدنی مس بین 0/1 تا 2 درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه ذخیره‌ی قطعی مس محدوده شوره با عيار حد 0/4 درصد و عيار متوسط 0/54 درصد مس برابر با 66،000 تن کانسنگ است.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر جاهای محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20،000 در محدوده‌ای به وسعت 5/94  کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 5/94 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 35 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • برداشت 7 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 7 مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقياس 1:1000 به وسعت تقریبی 44/5 هكتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 به وسعت 44/5 هكتار
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد 30 ترانشه و با حجم 1385 مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول 461/5 متر
 • برداشت 38 نمونه از ترانشه‌ها و ارسال به آزمایشگاه
 • آماده‌سازی و آنالیز 38 نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز 26 عنصری به روش ICP-OES
 • احداث 4 سکوی حفاری
 • حفر گمانه مغزه‌گیری به متراژ کلی 200/5 متر
 • بررسی و مطالعه RQD و C.R مغزه‌ها
 • برش مغزه به متراژ 200/5 متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 200/5 متر و تهیه‌ی گزارش
 • نمونه‌برداری 34 نمونه از گمانه‌ها
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 3 مقطع نازک و صیقلی در مرحله لاگ‌نگاری
 • ارسال 34 نمونه، آماده سازی و آنالیز شيميايي به روش ICP-OES
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌های حفرشده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 •    تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد