طلای کمرزرد

پروژه ها


محدوده کمرزرد به مساحت 8/6 کیلومترمربع در استان خراسان‌رضوی، شمال‌شرق شهر فریمان واقع گردیده است. این محدوده اکتشافی در مرز زون های ساختاری ایران مرکزی و کپه داغ قرار گرفته است.

مشخصات کانسار

تیپ کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیلیسی – اکسید آهنی طلادار، رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیلیسی – کربناتی نیکل و طلادار
پاراژنز کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها: کالکوپیریت، آرسنوپیریت، اسفالریت، پیریت، گالن، مالاکیت، گارنیریت
نوع گانگ: سیلیس، کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کربناته، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ni

زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی

جنس سنگ ميزبان: متابازالت
سن سنگ میزبان: پرمین
آلتراسیون: پروپلیتیک،‌ سیلیسی شدن، اکسیدهای آهن، کربناتی شدن

ابعاد کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی

کانی‌سازی‌ در منطقه به صورت رگه‌ای می‌باشد. این رگه‌ها به طورکلی به دو دسته سیلیسی و کربناتی قابل تقسیم هستند. ولی با توجه به فراوانی سیلیس، کربنات و اکسید- هیدروکسیدهای آهن در نهایت ‌به شش زیر گروه کربناتی، اکسید آهنی، اکسید آهن- سیلیسی، سیلیسی، سیلیسی- کربناتی و سیلیسی- اکسید آهنی تقسیم شدند.
در مجموع بیش از 7 کیلومتر رگه در این محدوده شناسایی و ثبت گردیده است. ضخامت قابل مشاهده رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از 0/3 تا 2 متر و طول آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از 10 تا 400 متر متغیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. میانگین طلا در نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی برداشت شده 3 گرم در تن است. حداکثر عیار طلا در رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا 15 گرم در تن و حداکثر عیار نقره 89 گرم در تن و سرب حداکثر 4 درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
22 رشته ترانشه به طول 150 متر و حجم 350 متر در محدوده کمرزرد حفر شده اند. از ترانشه‌های حفر شده 20 نمونه جهت انالیزهای ICP-OES و Fire Assay برداشت گردیده است و طبق نتایج آزمایشگاهی حداکثر عیار عنصر طلا 7 گرم بر تن، حداکثر عیار نقره 50 گرم بر تن، حداکثر عیار آرسنیک ۱ درصد، حداکثر عیار مس 1/7 درصد و عیار سرب نیز تا 0/5 درصد گزارش شده است.
در محدوده اکتشافی کمرزرد 9 حلقه گمانه اکتشافی به متراژ 491 متر حفر گردیده است. از گمانه‌های حفر شده 26 نمونه جهت آنالیز Fire Assay برداشت گردید و حداکثر عیار طلا تقریبا 4 گرم بر تن گزارش شده است.

ذخیره قطعی کانسار

بر اساس تخمین ذخیره انجام شده در محدوده کمرزرد، با در نظرگرفتن 3/0 گرم بر تن به عنوان عیار حد اقتصادی، مجموع ذخیره برابر با 52932 تن کانسنگ طلا با عيار متوسط 5/2 گرم بر تن مي‌باشد که محتوای طلای آن برابر 7/135 کیلوگرم می‌باشد.

وضعیت فعلی عملیات اکتشاف

فعالیت‌‌های اکتشافی در محدوده مورد مطالعه در مرحله تفصیلی پایان یافته است. در حال حاضر محدوده کمرزرد در مرحله صدور گواهی کشف می‌باشد.

زیر ساخت

نزدیک‌ترین مراکز دارای امکانات رفاهی شامل آب، برق، تلفن و غیره به محدوده مورد نظر روستاهای کمرزرد و جیزآباد می‏باشند که در 4 الی 5 کیلومتری محدوده قرار دارند. پاسگاه انتظامی روستای شاهان گرماب در فاصله‏ای حدود 7 کیلومتر از منطقه واقع شده است. همچنین نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی به این محدوده اکتشافی در دهستان سفید سنگ قرار دارد که در حدود 40 کیلومتری با منطقه فاصله دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارائه شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد تصاویر ماهوا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی سطح محدوده و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و زون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی
 • تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقشه زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در مساحتی به وسعت 8/6 کیلومتر مربع
 • تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقشه گسل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 8/6 کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و واحدهای کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار در مرحله پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی به تعداد 84 نمونه
 • آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارسال و آنالیز 84 نمونه پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی جهت آنالیز شيميايي به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روش ICP-OES و Fire Assay
 • نمونه برداری، ارسال، آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی 11 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 1200 نقطه در 14 پروفیل بر روی رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیلیسی طلادار
 • تهیه نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توپوگرافی 1:1,000 در 1 منطقه با مساحت حدود 50 هکتار به روش پهپاد فوتوگرامتری
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی معدنی به مقیاس 1:1،000
 • طراحی نقاط حفر ترانشه و گمانه در محدوده برای عملیات اکتشاف تفصیلی
 • احداث جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي دسترسي و ساخت سکوهای حفاری جمعا به طول 12 كيلومتر
 • حفر، برداشت و ترسیم مقاطع 22 رشته ترانشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اکتشافی به متراژ 150 متر و حجم 350 مترمکعب
 • آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارسال و آنالیز 20 نمونه از ترانشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، جهت آنالیز شيميايي به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روش ICP-OES و Fire Assay
 • حفر 9 گمانه مغزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری جهت بررسی کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در عمق جمعا به متراژ 491 متر
 • بررسی و مطالعه RQD و R گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مغزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری
 • لاگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگاری گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به متراژ 491 متر
 • برداشت ۲۶ نمونه از گمانه‌های حفر شده و ارسال به آزمایشگاه جهت انالیزهای ICP-OES و Fire Assay
 • مدلسازی و ارزیابی ذخیره قطعی و احتمالی کانسار
 • مطالعات فرآوری
 • مطالعات پیش امکان سنجی احداث واحد فرآوری
 • تهیه گزارش نهایی
 • انجام تست فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی