طلا، مس و مولیبدن سیاستراگی

پروژه ها

محدوده اسکارن پورفیری مس، طلا و مولیبدن سیاستراگی با مساحت 24 کیلو متر مربع در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبدان- خاش قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: اسکارن (اسکارن مس، مولیبدن و طلا)، رگه ای (رگه‌های سیلیسی هماتیتی طلادار مرتبط با توده‌های نفوذی احتمالی – رگه‌های مس‌دار به همراه مقادیر از طلا و مولیبدن)، کیسه ای و توده ای (کانی‌سازی مس به همراه مولیبدن در واحدهای هورنفلسی و گرانیتی که در بخش فوقانی به صورت اکسیده و در بخش‌های تحتانی به صورت سولفیدی می‌باشد) و اسکارن پورفیری (احتمالی)
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، مالاکیت، آزوریت، مولیبدنیت، نئوتسایت، پیریت، گوتیت و هماتیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کانه‌های کربناته، منگنز، هماتیت و گوتیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Cu، Mo، Pb، Zn، As، Sb، Ag

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: گرانودیوریت، گرانیت، هورنفلس، متاسنداستون، متاشیل، شیست و واحدهای ماسه‌سنگی
 • سن سنگ ميزبان: پالئوسن ـ ائوسن
 • آلتراسیون: آلونیتی و ژاروسیتی شدن، لیمونیتی شدن و سیلیسی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در این محدوده برای ماده معدنی مس بین 0/5 تا 9/2 درصد، مولیبدن بین 50 تا 13300 ppm، طلا 100 تا 15270 ppb، نقره حداکثر 180 ppm، سرب حداکثر 5/3 درصد و روی حداکثر 1/8 درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

ابعاد زون‌های‌ کانه‌دار بالغ بر چند کیلومتر مربع می‌باشد. احتمالا ذخیره زمین‌شناسی که می‌توان در نظر گرفت در حدود چند ده میلیون تن کانسنگ مس با عیار 0/5  تا 1 درصد و کانسنگ طلا با عیار 0/25 الی 1 گرم در تن طلا و همچنین کانسنگ مولیبدن با عیار تقریبی ppm 50 می‌باشد. برای اثبات این ذخیره می‌بایست عملیات اکتشافی بیشتری انجام شود.

باتوجه به برداشت‌های زمین‌شناسی و عملیات اکتشافی و ژئوفیزیکی انجام شده (IP & RS) و نیز حفریات سطح و عمقی به نظر می‌آید که ذخایر سولفیدی و اکسیدی قابل توجهی به صورت لایه‌ای – توده‌ای وجود داشته باشد.

در حفریات سطحی (ترانشه) در سه منطقه به طول تقریبی 511 متر در منطقه‌ی یک که در آن میانگین عیار مس در حدود 0/5 درصد و عیار طلا در حدود ppm 0/5 و مولیبدن در حدود ppm 76 می‌باشد. طول تقریبی ترانشه‌ها در منطقه‌ی دو 541 متر بوده و میانگین عیار مس در حدود 0/56 درصد و عیار طلا در حدود ppm 0/25 و مولیبدن در حدود ppm 5 می‌باشد. طول تقریبی ترانشه‌های حفر شده در منطقه‌ی سه 148 متر می‌باشد و نمونه‌های برداشت شده از این مجموعه ترانشه‌ها هنوز آنالیز نشده‌اند.

زیرساختها

آب، برق و جاده آسفالته در نزدیکی محدوده موجود می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 به وسعت 40 کیلومترمربع
 • تهیه تصویر ماهواره‌ای و استخراج هاله‌های آلتراسیون بر اساس مطالعات دورسنجی
 • انجام مطالعات پي‌جوئي و اكتشاف چكشي در محدوده اكتشافي
 • نمونه‌برداری سطحي از رخنمون‌ها، دایک‌ها و زون‌های کانه‌دار به تعداد 76 نمونه
 • ارسال 76 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش ICP-MS و Fire Assay
 • تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی – معدنی، دگرسانی ساختاری 1:1,000 در 3 منطقه با مساحت مجموع 213 هکتار
 • تهیه‌ی نقشه‌ی توپوگرافی 1:1,000 در 3 منطقه با مساحت مجموع 90 هکتار
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش IP & RS با استفاده از 588 نقطه، به منظور تعیین شدت پلاریزاسیون القایی و تعیین مقاومت ویژه در دو بخش نواحی مرکزی و خاوری محدوده
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش مغناطیس‌سنجی در بخش خاوری محدوده و با استفاده از 227 نقطه
 • تهیه نقشه‌های ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی و IP & RS
 • رقومی‌سازی و GIS Ready نمودن تمامی نقشه‌ها
 • حفر 50 ترانشه در 3 منطقه‌ی اکتشافی جهت بررسی کانی‌سازی در سطح
 • احداث جاده به منظور دسترسی به مناطق مختلف (بیش از 50 کیلومتر راه‌سازی) و 30 سکوی حفاری
 • حفر 6 گمانه اکتشافی جهت بررسی کانی‌سازی در عمق به متراژ کلی 463 متر تاکنون
 • تهیه گزارش بخش مقدماتی و قسمت‌هایی از بخش نیمه‌تفصیلی