خاک نسوز سپارده

پروژه ها

محدوده خاک نسوز سپارده با مساحت 10 کیلومتر مربع در استان مازندران واقع شده است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رسوبي و سن ژنتیک
 • نوع كانه و كاني‌هاي اصلي: كائولينيت، ديكيت، كلريت، كوارنز، هماتيت، موسكويت، آناتاز، روتيل، كلسيت، دولوميت و آهك

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: آهك، شيل و دولوميت
 • سن سنگ ميزبان: پرمين و ترياس

درجه خلوص ماده معدنی

 • دولوميت: عيار Mgo متوسط حدود 18 درصد و عيار Cao متوسط حدود 30 درصد
 • لاتريت: عيار Al2O3 متوسط حدود 29 درصد و عيار Fe2O3 متوسط حدود 27 درصد (عيار Fe2O3 به 57 درصد نیز می رسد)
 • بوکسیت: عيار Al2O3 متوسط حدود 30 درصد و عيار Fe2O3 متوسط حدود 2/8 درصد (عيار Al2O3 به 47 درصد نیز می رسد)

ابعاد ذخیره

 • زون شماره 1: بلوك كوه زرد به طول 175 متر و عرض 100 متر و عيار متوسط براي Al2O3 بين 23 تا 34 درصد.
 • زون شماره 2: بلوك دره راه كش به طول بيش از 2 كيلومتر و ضخامتي بين 7 الي 20 متر و عيار متوسط براي Al2O3 بين 23 تا 25 درصد.
 • زون شماره 3: بلوك چال زمين به طول 200 متر و عرض 100 متر.
 • زون شماره 4: بلوك زرج سو به طول حدود 300 متر و ضخامت بين 20 الي 25 متر و عيار متوسط براي Al2O3 بيش از 45 درصد.
 • زون شماره5: بلوك زرج دشت به طول 100 متر و ضخامت بين 8 الي 15 متر و عيار متوسط براي Al2O3 بين 30 الي 35 درصد.
 • زون شماره6: بلوك شمال روستاي سپارده به طول حدود 120 متر و ضخامتي بين 20 تا 25 متر و عيار متوسط Al2O3 بيش از 47 درصد.

ذخیره قطعی کانسار

 • كائولينيت: ذخيره قطعي 308358 تن و ذخيره احتمالي 616723 تن
 • لاتريت: ذخيره قطعي 3880974 تن و ذخيره احتمالي 7719651 تن
 • كائولينيت – لاتريت: ذخيره قطعي 426700 تن و ذخيره احتمالي 853402 تن
 • دولوميت: ذخيره قطعي 14454250 تن و ذخيره احتمالي 28908501 تن
 • رس توپي: ذخيره قطعي 39530 تن و ذخيره احتمالي 79060تن

زیرساختها

جاده دسترسي، برق و آب در نزديكي محدوده موجود می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • جمع آوري اطلاعات و مدارك در خصوص محدوده اكتشافي
 • درمحدوده اكتشافي سپارده تهيه نقشه زمين‌شناسي و توپوگرافي به مقياس 1:20.000 به وسعت محدوده كانسار
 • نمونه‌برداري و آناليز شيميايي به تعداد 13 عدد مقطع نازك و 34 عدد XRF
 • بررسي‌هاي كمي و كيفي و بلوك بندي اوليه
 • تهيه گزارش مرحله اول
 • تهيه نقشه زمين­ شناسي و توپوگرافي به مقياس 1:5000
 • نمونه ­برداري مجدد از رخنمون سطحي ماده معدني جهت دستيابي به ماده معدني مناسب
 • نمونه ­برداري از افق­ هاي متنوع ماده معدني جهت تقسيم بندي كانسنگ
 • ارسال تعداد 54 نمونه براي تعيين اكسيدهاي اصلي در اين مرحله
 • ارسال تعداد 6 نمونه براي بررسي­ هاي كاني­ شناسي دستگاهي
 • ارسال تعداد 4 نمونه براي تست نسوزندگي به آزمايشگاه آذر نسوز اصفهان
 • حفر تعداد 12 ترانشه
 • بلوك بندي ماده معدني از نظر كمي و كيفي