باریت ارغده

پروژه ها

معدن باریت ارغده با مساحت 1/5 کیلومترمربع در استان مرکزی، شهرستان محلات قرار دارد.

تـیپ ذخـیره

ژنز: رگه‌ای و رگچه‌ای

مشخصات کانه‌زایی: رگه‌های باریت دارای طولی برابر 10 تا 100 متر، عرض 0/5 تا 3 متر و افراز 0/5 تا 3 متر می‌باشد. ذخیره کانسار 1000 تن با وزن مخصوص 4/01 گرم بر سانتی متر مکعب تخمین زده شده است.

زمین شناسی ذخـیره

جنس سنگ میزبان: آهک، دولومیت و شیل

چشم انداز معـدن

باتوجه به گسترش ماده معدنی در سینه‌کارهای موجود، با انجام عملیات اکتشاف تکمیلی در حین استخراج می‌توان ذخیره را افزایش داد. با توجه به موقعیت معدن، نزدیکی به  شهرک صنعتی ارغده از مزایای معدن ارغده به حساب می‌آید. با توجه به وجود چندین کار قدیمی (استخراج باریت) در معدن، می‌توان با انجام عملیات پاک‌سازی، استخراج مجدد ماده معدنی صورت گیرد.

زیرساختها

برق، آب و جاده آسفالت در فاصله 10 کیلومتری شمال غرب معدن، واقع در شهرک صنعتی ارغده موجود است.