پلی ‏متال (سرب، روی و مس) چلمبر

پروژه ها

محدوده پلی‌متال چلمبر با مساحت 11 کیلومترمربع در استان قزوین و در حدود 27 کیلومتری جنوب غرب شهر بویین زهرا واقع شده است. این محدوده بخشی از پهنه ساختاری ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر محسوب می‌گردد.

مشخصات کانسار:
تیپ کانی‌سازی: رگه‌های پلی‌متال طلا، نقره، مس، سرب و روی

پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، پیریت، گالن، مالاکیت، اکسید سرب و روی
نوع گانگ: سیلیس، باریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: آندزیت، آندزیت بازالت، تراکی آندزیت، آندزیت توف

سن سنگ ميزبان: ائوسن
آلتراسیون: سیلیسی شدن، کلریتی شدن، سریسیتی شدن و اکسیدهای آهن

ابعاد ذخیره:

در محدوده اکتشافی چلمبر تاکنون بیش از ۶ کیلومتر رگه پلی‌متال طلا، سرب، روی و مس به صورت ناپیوسته شناسایی شده است. طول این رگه‌ها از 15 متر تا 1 کیلومتر و عرض آن‌ها از 1 تا 6 متر متغیر می‌باشد. افراز رگه‌ها تا 2 متر نیز ثبت گردیده است.
با توجه به نتایج نمونه‌های برداشت شده در مرحله پی‌جویی، عیار حداکثر و میانگین عنصر طلا به ترتیب برابر 2/4 گرم در تن و 368 میلی‌گرم در تن می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر سرب به ترتیب برابر 7/9 و 2/2 درصد می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر روی به ترتیب برابر 4/2 و 1/2 درصد می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر مس به ترتیب برابر 3 و 0/8 درصد می‌باشد.
حفریات سطحی (ترانشه) به حجم تقریبی 1140 مترمکعب صورت گرفت. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌های محدوده چلمبر، حداکثر عیار عنصر طلا 3/1 گرم در تن و میانگین عیار آن 0/3 گرم در تن می‌باشد.
حداکثر عیار عنصر سرب 5/6 درصد و میانگین عیار آن 2/7 درصد می‌باشد.
حداکثر عیار عنصر روی 6/7 درصد و میانگین عیار آن 1/9 درصد می‌باشد.
حداکثر عیار عنصر مس 1/6 درصد و میانگین عیار آن 0/5 درصد می‌باشد.
در حال حاضر عملیات حفاری مغزه‌گیری در دست اقدام می‌باشد.

ذخیره قطعی:
مجموع ذخیره سرب و روی با عیار حد اقتصادی 3 درصد و عيار متوسط 4/71 درصد، برابر 129,502 تن کانسنگ سرب و روی مي‌باشد.
مجموع ذخیره مس با عیار حد اقتصادی 0/2 درصد و عیار متوسط 0/54 درصد، برابر 147,490 تن کانسنگ مس می‌باشد.
طلا نیز دارای ذخیره حداقل چند صد هزار تنی بوده و در حال اکتشاف می‌باشد.

 زیرساخت:
آب و برق در 500 متری محدوده وجود دارد. همچنین دسترسی به محدوده از طریق جاده‌های خاکی میسر است.

عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
مطالعات دورسنجی
بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 11/4 کیلومترمربع
تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000
برداشت 7 نمونه و انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی در مرحله تهیه نقشه 1:20،000
انجام مطالعات پي‌جویي و اكتشاف چكشي در محدوده اكتشافي به وسعت 11/4 کیلومترمربع
نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد 58 نمونه
نمونه‌برداری شیاری به صورت سیستماتیک از رگه‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد 109 نمونه
آماده‌سازی نمونه‌های پی‌جویی و آنالیز شيميايي عنصر طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد 167 نمونه
تهیه نقشه‌ توپوگرافی 1:1,000 به مساحت 270 هکتار
تهیه نقشه زمین‌شناسی معدنی در مقیاس 1:1,000 به وسعت 50 هکتار
عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 20 پروفیل و 1710 ایستگاه، تفسیر و تهیه گزارش
احداث سکوی حفاری و جاده دسترسی به طول 13 کیلومتر
حفر 71 رشته ترانشه‌ اکتشافی به حجم تقریبی 1140 مترمکعب و به متراژ بیش از 540 متر
برداشت ترانشه‌ها و نمونه‌برداری از ترانشه‌های حفر شده
آماده‌سازی نمونه‌های ترانشه و آنالیز شيميايي عنصر طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد 81 نمونه
حفر ۶ گمانه به روش مغزه‌گیری به متراژ تقریبی 460 متر (در دست انجام)
آماده‌سازی نمونه‌های حفاری و آنالیز شيميايي عنصر طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد 11 نمونه
تهیه گزارش مراحل شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی
انجام تست فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی