مس IOCG خانسرخ

پروژه ها

معـدن مس خانسرخ با مساحت 9/5 کیلومتر مربع در استان کرمان واقع شده است.

تـیپ ذخـیره

ژنز: رگه‌ای پراكنده و توده‌اي، IOCG

مشخصات کانی سازی: کانی‏ سازی مس به صورت مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، مس طبیعی در سطح و در اعماق به صورت کالکوپیریت،کالکوسیت و مـس ‏طبیعی مشخص گردیده است. کانـی‏ سازی به شکل رگه و رگچه در زون‏ های خـرد شده و لـیکن با عیار بالا ایجاد شده است.

ابعاد ذخیره

چند رگـه با طول جمعا بیـش از 500 متر و عرض 0/5 تا 3 متر در بخش جنـوبی و دو رگه با طـول 300 و 50 متر و عرض 0/5 تا 5 متر در بخش شمالی موجود می باشد.

زمین شناسی

– نام زون ساختاری: کمربند ماگمایی ارومیه – دختر

– جنس سنگ ميزبان: گرانیت تا گرانودیوریت،گرانیتوئید و رگه‌هاي آپلیت گرانیتی

لازم به ذکـر است کـه میـزان ذخیـره بر اسـاس گـواهی اکتشـاف صادر شده برابر با 125،000 تن با عیار متوسط 0/5 درصد می‌باشد.

چشم انداز معـدن

در بخش جنوبی این معدن هیچ‏گونه حفاری صورت نگرفته و در بخش شمالی نیز فقط بر روی یکی از رگه ‏ها حفاری انجام شده است. به نظر می‌آید که تنها بخش کوچکی از ذخیره مشخص شده باشد و به انجام عملیات اکتشافی بیشتری در منطقه نیاز است. در حال حاضر بخش اکسیدی معدن در حال استخراج می‌باشد و بار استخراجی به کارخانه‌ فرآوری ارسال می‌گردد.

زیرساختها

برق و جاده آسفالتـه در 10 تا 12 کیلومتری غرب محدوده، جـاده خاکی تا رخنمون ماده معدنی و آب نيز در منطقه وجود دارد.