مس ماسیو سولفاید نه‏ کوهی

پروژه ها

معـدن نه‌کوهی با مساحت 32 کیلومتر مربع در استان کرمان واقع شده است. معدن نه‌کوهی در استان کرمان، شمال غرب کرمان واقع شده است و محصول اصلی آن مس سولفیدی می‏ باشد. عملیات اکتشاف این معدن در سال 1390 آغاز گردید.

تـیپ کانسار (ذخیره)

ژنز: ماسیوسولفید آتشفشانی
مشخصات کانه‌زایی: کانی‌سازی مس به صورت سولفید با عیار بیش از یک درصد شکل گرفته است. ضخامت کانی‌سازی در بعضی از گمانه‌ها تا 40 متر به صورت پیوسته مشاهده شده است. میزبان اصلی کانسار واحد شیل و در مرتبه بعدی ریوداسیت با عیار کمتر است، کانه‌های فلزی کانسار شامل کالکوپیریت و پیریت هستند.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به گواهی کشف صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن استان کرمان، ذخیره قطعی مس 150 هزار تن با عیار 0/8 درصد و ذخیره احتمالی 2،178،000 تن است.

همچنین میزان ذخیره قطعی آهن (هماتیت) محدوده 50 هزار تن با عیار 29/1 درصد و ذخیره احتمالی 352،000 تن می‌باشد.

زمین شناسی

جنس سنگ ميزبان: سنگ‌هاي رسوبی شیل و واحد ولکانیک ریوداسیت (متعلق به سری ریزو)
سن سنگ میزبان: اواخر پرکامبرین تا اوایل کامبرین
آلتراسیونها: کربناتی و سریسیتی

زیرساختها

آب و برق به فاصله 5 کیلومتری معدن، واقع در روستای چشمه گز می‌باشد.