مس ماسیو سولفاید باداموئیه

پروژه ها

محدوده مس باداموئیه به مساحت 17 کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان کرمان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک پشت بادام قرار گرفته است.

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • ژنز: مس سولفید توده‌ای آتشفشانی
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، اسفالریت و مالاکیت
 • نوع گانگ: پیریت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu و Zn

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: متاولکانیک، متادیاباز و دیاباز
 • سن سنگ میزبان: اردویسین تا ژوراسیک
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن و کربناتی شدن

مشخصات کانی‌سازی

عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

نزدیک‏ترین مراکز دارای امکانات رفاهی شامل آب، برق، تلفن، مرکز بهداشتی و غیره به محدوده مورد نظر روستاهای باداموئیه و استخروئیه می‏باشند که در 4 الی 5 کیلومتری محدوده قرار دارند. پاسگاه انتظامی اختیارآباد در فاصله‏ ای حدود 7 کیلومتر از منطقه واقع شده است.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
 • استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 16/8 کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 16/8 کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از رگه‌ها،زون‌های کانه‌دار و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی‌جویی به تعداد 19 نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • ارسال و آنالیز 19 نمونه آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay در مرحله پی‌جویی نمونه‌برداری
 • نمونه برداری، آماده‌سازی و آنالیز 3 نمونه جهت انجام مطالعات XRF
 • نمونه برداری، ارسال، آماده‌سازی 11 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 جمعا به وسعت 50/1 هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 جهت مشخص شدن مناطق كانه‌دار به وسعت 50/1 هكتار
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 530 نقطه در 5 پروفیل
 • حفر 10 رشته ترانشه‌ی اکتشافی به حجم 473 متر مکعب و متراژ 87/5 متر
 • نمونه‌برداری از ترانشه‌ها به تعداد 28 نمونه جهت آنالیز به روش ICP-OES
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌‌ها و بررسی تغییرات عیار عناصر
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ 87/5 متر
 • حفر 11 گمانه‌ی اکتشافی به طول کلی 410 متر
 • بررسی و مطالعه RQD و R. مغزه‌ها و برش آن‌ها به متراژ 410 متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 410 متر
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی و آنالیز 38 نمونه‌ی برداشت شده از گمانه‌ها جهت آنالیز ICP-OES