مس ماسیو سولفاید باداموئیه

پروژه ها

محدوده مس باداموئیه به مساحت ۱۷ کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان کرمان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک پشت بادام قرار گرفته است.

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • ژنز: مس سولفید توده‌ای آتشفشانی
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، اسفالریت و مالاکیت
 • نوع گانگ: پیریت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu و Zn

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: متاولکانیک، متادیاباز و دیاباز
 • سن سنگ میزبان: اردویسین تا ژوراسیک
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن و کربناتی شدن

مشخصات کانی‌سازی

عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

نزدیک‏ترین مراکز دارای امکانات رفاهی شامل آب، برق، تلفن، مرکز بهداشتی و غیره به محدوده مورد نظر روستاهای باداموئیه و استخروئیه می‏باشند که در ۴ الی ۵ کیلومتری محدوده قرار دارند. پاسگاه انتظامی اختیارآباد در فاصله‏ ای حدود ۷ کیلومتر از منطقه واقع شده است.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عکس‌های هوایی محدوده مورد مطالعه
 • استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۱۶/۸ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۱۶/۸ کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از رگه‌ها،زون‌های کانه‌دار و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی‌جویی به تعداد ۱۹ نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • ارسال و آنالیز ۱۹ نمونه آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay در مرحله پی‌جویی نمونه‌برداری
 • نمونه برداری، آماده‌سازی و آنالیز ۳ نمونه جهت انجام مطالعات XRF
 • نمونه برداری، ارسال، آماده‌سازی ۱۱ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جمعا به وسعت ۵۰/۱ هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جهت مشخص شدن مناطق کانه‌دار به وسعت ۵۰/۱ هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS برای ۵۳۰ نقطه در ۵ پروفیل
 • حفر ۱۰ رشته ترانشه‌ی اکتشافی به حجم ۴۷۳ متر مکعب و متراژ ۸۷/۵ متر
 • نمونه‌برداری از ترانشه‌ها به تعداد ۲۸ نمونه جهت آنالیز به روش ICP-OES
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌‌ها و بررسی تغییرات عیار عناصر
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ ۸۷/۵ متر
 • حفر ۱۱ گمانه‌ی اکتشافی به طول کلی ۴۱۰ متر
 • بررسی و مطالعه RQD و R. مغزه‌ها و برش آن‌ها به متراژ ۴۱۰ متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ ۴۱۰ متر
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی و آنالیز ۳۸ نمونه‌ی برداشت شده از گمانه‌ها جهت آنالیز ICP-OES