مس ماسیو سولفاید اردنی

پروژه ها

محدوده روی، مس و سرب اردونی به مساحت 4 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است.

تـیپ کانسار(ذخـیره)

 • جنس سنگ ميزبان: داسیت، بازالت و مونزودیوریت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن و کربناتی شدن

مشخصات کانی‌سازی

کانی‌سازی به طور عمده در واحد داسیت مشاهده می‌شود. کانه‌زایی مشاهده شده در این قسمت شامل اسفالریت، کالکوپیریت و گالن است. زون اکسید در این محدوده گستردگی کمی دارد و به طور محدوده کانی‌سازی اکسیدی صورت مالاکیت و اکسیدهای روی و سرب می‌باشد. عیار روی در نمونه‌های گمانه‌های حفر شده بیش از 3 درصد، مس بیش از 6 درصد و سرب بیش از 3 درصد مشاهده شده است در واحدهای داسیت و بازالت پیریت زیادی تشکیل شده است.

وضعیت فعلی عملیات اکتشافی

عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

این محدوده در فاصله 10 کیلومتری معدن مس ماهور قرار گرفته است. نزدیکترین روستا در فاصله 45 کیلومتری محدوده است که دارای آب و برق نیز می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
 • استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 4/2 کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 4/2 کیلومتر مربع
 • طراحي شبكه نمونه‌برداري به تعداد 10 نمونه لیتوژئوشيمي و پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی
 • نمونه برداری، ارسال وآماده‌سازی 3 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 جمعا به وسعت 147 هکتار
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 1200 نقطه در 6 پروفیل
 • حفر 29 رشته ترانشه‌ی اکتشافی به حجم 806 متر مکعب و متراژ 2420 متر
 • نمونه‌برداری از ترانشه‌ها به تعداد 84 نمونه جهت آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌‌ها و بررسی تغییرات عیار عناصر
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ 806 متر
 • حفر 12 گمانه‌ی اکتشافی به طول کلی 1151/5 متر
 • بررسی و مطالعه RQD و R. مغزه‌ها و برش آن‌ها به متراژ 1151/5 متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 1151/5 متر
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی و آنالیز 76 نمونه‌ی برداشت شده از گمانه‌ها جهت آنالیز ICP-OES
 • نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی 16 نمونه مقطع صیقلی و 14 نمونه مقطع نازک جهت انجام مطالعات مقطع میکروسکوپی جهت مطالعات لاگ‌نگاری