مس سرچاه

پروژه ها

محدوده مس سرچاه به مساحت 25 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: مس سولفید توده‌ای آتشفشانی
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، اکسید و هیدروکسیدهای آهن
 • نوع گانگ: پیریت و سیلیس
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu و Zn

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: سری افیولیتی و گرانودیوریت
 • سن سنگ میزبان: کرتاسه
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن و کربناتی شدن

مشخصات کانی‌سازی

کانی‌سازی مس در سنگ میزبان شیست و دارای رگچه‌های سیلیسی و اکسید آهن شدید شکل گرفته است. ضخامت کانی‌سازی بین 0/3 تا 2 متر و طول قابل رویت آنها 20 تا 30 متر می‌باشد. کانه‌های مهم مشاهده شده بیشتر مالاکیت و نئوتسایت هستند. مقدار عیار مس در نمونه‌های پی‌جویی برداشت شده تا 5 درصد حاصل شده است. در این محدوده تونل‌های شدادی بسیار جالب و بزرگی مشاهده می‌شود. در قسمت جنوب محدوده به طور مشخص آثار استخراج مس مشاهده می‌شود و چندین تونل متصل به یکدیگر که کانی‌سازی مس اکسیده در آن مشاهده می‌شود وجود دارد.

وضعیت فعلی عملیات اکتشافی

فعالیت‌های اکتشافی در محدوده مورد مطالعه در مرحله مقدماتی پایان یافته است. عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

نزدیکترین روستا به این محدوده روستاهای سرچاه شور و علی‌آباد است که در فاصله 10 کیلومتری محدوده قرار گرفته و دارای آب، برق، پاسگاه نیروی انتظامی و خانه بهداشت است.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
 • استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 25/7 کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 25/7 کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از واحدهای کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد 29 نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay.
 • ارسال 29 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌برداری به آزمایشگاه.
 • نمونه برداری، ارسال و آماده‌سازی 16 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 جمعا به وسعت 68/8 هکتار
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 1670 نقطه در 16 پروفیل