طلای کمرزرد

پروژه ها

محدوده طلای کمرزرد دارای پروانه اکتشاف پلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متال به مساحت 9 کیلومتر مربع در استان خراسان رضوی، شمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرق شهر فریمان واقع گردیده است. این محدوده اکتشافی در مرز زون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساختاری ایران مرکزی و کپه داغ  قرار گرفته است.

 مشخصات کانسار:
تیپ کانی‌: رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیلیسی – اکسید آهنی طلادار، رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیلیسی – کربناتی نیکل و طلادار
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، آرسنوپیریت، پیریت، گالن، مالاکیت
نوع گانگ: سیلیس، کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کربناته، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ni

زمین‌شناسی:
جنس سنگ ميزبان: متابازالت، توف و آمفیبولیت توف، تراکی آندزیت
سن سنگ میزبان: پرمین و کرتاسه
آلتراسیون: سیلیسی شدن، اکسیدهای آهن، کربناتی شدن

ابعاد کانی‌سازی:
کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در منطقه به صورت رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. این رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به طورکلی به دو دسته سیلیسی و کربناتی قابل تقسیم هستند. در مجموع حدود 3 کیلومتر رگه در این محدوده شناسایی و ثبت گردیده است. ضخامت قابل مشاهده رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از 0/5 تا 1 متر و طول آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از 100 تا 400 متر متغیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. میانگین طلا در نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی برداشت شده ppm 3 است. حداکثر عیار طلا در رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا ppm 15 می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنین عیار نقره حداکثر 88 ppm و سرب حداکثر 4 درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

وضعیت فعلی عملیات اکتشاف:
فعالیت‏های اکتشافی در محدوده مورد مطالعه در مرحله عمومی پایان یافته است. در حال حاضر عملیات حفاری مغزه‏‌گیری در حال انجام می‏‌باشد. اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

 زیرساخت:
نزدیک‌ترین آبادی به منطقه در فاصله‌ 4 کیلومتری است که دارای آب و برق می‌باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده:
گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارائه شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
خريد تصاویر ماهوا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی سطح محدوده و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و زون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی
تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقشه زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در مساحتی به وسعت 9 کیلومتر مربع
تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقشه گسل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 9 کیلومتر مربع
نمونه برداری از رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و واحدهای کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار در مرحله پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی به تعداد 88 نمونه
آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارسال و آنالیز 88 نمونه پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی جهت آنالیز شيميايي به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روش ICP-OES و Fire Assay
نمونه برداری، ارسال، آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی 9 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی.
عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 1200 نقطه در 14 پروفیل بر روی رگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیلیسی طلادار
تهیه نقشه‌‌‌‌‌‌ توپوگرافی 1:1,000 در 1 منطقه با مساحت حدود 50 هکتار به روش پهپاد فوتوگرامتری
طراحی نقاط حفر ترانشه و گمانه در محدوده برای عملیات اکتشاف تفصیلی
احداث جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي دسترسي جمعا به طول 8 كيلومتر
حفر، برداشت و ترسیم مقاطع 19 رشته ترانشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اکتشافی به متراژ 123 متر و حجم 277 مترمکعب
آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارسال و آنالیز 20 نمونه از ترانشه‌‌‌‌‌‌ها، جهت آنالیز شيميايي به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روش ICP-OES و Fire Assay
حفر 8 گمانه مغزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری جهت بررسی کانی‌‌‌‌‌‌سازی در عمق جمعا به متراژ 491 متر
بررسی و مطالعه RQD و R گمانه‌‌‌‌‌‌های مغزه‌‌‌‌‌‌گیری
لاگ‌‌‌‌‌‌نگاری گمانه‌‌‌‌‌‌ها به متراژ 491 متر
تهیه گزارش مراحل شناسایی، پی‌‌‌‌‌‌جویی و اکتشاف عمومی
انجام تست فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی