سرب و روی تنگ ‏دزدان

پروژه ها

محدوده سرب و روی تنگ دزدان با مساحت 7/5 کیلومتر مربع در استان اصفهان  واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: احتمالاً  Mississippi valley type (تيپ دره مي سي سي پي)
 • نوع كانه و كاني‌هاي اصلي: گالن، اسفالريت، پيريت در بخش سولفيدي و اسميت زونيت، همي مورفيت و سروزيت در بخش كربناته و اكسيدي
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Pb, Zn, Ag, Cd, Mg, Ba

زمین‏ شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: سنگ هاي تخريبي، كربناته (آهكي، دولوميتي) و ولكانيك هاي ژوراسيك و كرتاسه و درجه خلوص ماده معدنی بالا می باشد.
 • سن سنگ ميزبان: مزوزوئيک (ژوراسيك و كرتاسه)

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در زون شماره یک که بزرگترين زون کاني‌سازي است با وسعت 80 در 110 متر، شامل چند رگه  و عدسی، کربناته و سولفيدي و دارای عيار بالا می باشد در زون شماره دو وسعت 50 در 50 متر ،عيار كمتر، استوک ورک و رگه – رگچه‌اي با تراکم نسبتاً بالا می باشد و در زون شماره سه دارای وسعت 20 در 30 متر،‌ عيار بالا می باشد و در زون شماره چهار نیز دارای وسعت 90 در 80 متر، عيار بالا است و مجموع عیار سرب و روی 5/2 درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه ذخيره قطعي ماده معدنی حدود  1.436.000 تن با عيار ميانگين 5/2 درصد مجموع سرب و روي، مقدار نقره و کادمیوم قابل توجه می باشد و ذخیره احتمالی آن حدود 3.000.000 تن با عیار میانگین 4 درصد سرب و روی می باشد.

زیرساختها

روستای تنگ‏ دزدان در 500 متری محدوده قرار گرفته است و دارای آب و برق می ‏باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • تهيه نقشه زمين شناسي در مقياس 1:20000 به وسعت 22 کيلومتر مربع
 • تهيه نقشه زمين شناسي و توپوگرافي در مقياس 1:1000 به وسعت 30 هکتار
 • تهيه نقشه زمين شناسي ساختماني در مقياس 1:1000 به وسعت 30 هکتار
 • نمونه برداري ليتوژئوشيميايي (مينراليزه) به تعداد 52 نمونه و آناليز آنها
 • مطالعات ژئوفيزيک – برداشت تعداد 916 نقطه – تعبير و تفسير و گزارش مربوطه
 • حفريات سطحي- شامل 16 ترانشه به طول تقريبي 450 متر و يا حجم تقريبي 500 متر مکعب با استفاده از بيل مکانيکي
 • نمونه برداري از ترانشه ها به تعداد 125 عدد و آناليز آنها
 • حفر گمانه هاي مغزه گيري به متراژ حدود 1027 متر با تعداد 17 حلقه
 • احداث راه هاي دسترسي و ميدانچه براي استقرار دستگاه هاي حفاري جمعا حدود 900 متر
 • برش مغزه هاي حفاري- لاگينگ نمونه ها به متراژ 1027 متر
 • ارزيابي ذخيره
 • نمونه برداري از مغزه هاي حفاري و آناليز 43 عنصري جمعا به تعداد 330 نمونه
 • آزمايش فرآوري و کانه آرائي بر روي 1200 کيلوگرم از مغزه هاي حفاري
 • آناليز نمونه هاي خروجي کانه آرائي به تعداد 90 نمونه