سخنرانی آقای دکتر سید احمد مشکانی با موضوع آشنایی با ذخایر اپی ترمال

پروژه ها

محل ارائه: کارگاه های آموزشی دومین همایش تخصصی معادن و صنایع فلزات غیر آهنی، هتل المپیک تهران
زمان ارائه: ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸