خاک نسوز کلرود

پروژه ها

محدوده خاک نسوز کلرود با مساحت 0/26 کیلومتر مربع در استان گیلان واقع شده است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رسوبي و سن ژنتیک
 • نوع كانه و كاني‌هاي اصلي: كائولينيت، ديكيت، كلريت، كوارتز، هماتيت، موسكويت، آناتاز، روتيل، كلسيت، دولوميت و آهك

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: آهك، شيل و دولوميت
 • سن سنگ ميزبان: پرمين و ترياس

درجه خلوص ماده معدنی

 • دولوميت: عيار Mgo متوسط حدود 18 درصد و عيار Cao متوسط حدود 30 درصد
 • لاتريت: عيار Al2O3 متوسط حدود 27 درصد و عيار Fe2O3 متوسط حدود 40 درصد (عيار Fe2O3 به 57 در صد نیز می رسد)
 • بوکسیت: عيار Al2O3 متوسط حدود 29 درصد و عيار Fe2O3 متوسط حدود 3 درصد (عيار Al2O3 به 47 در صد نیز می رسد)

میزان ذخیره

 • زون شماره 1: در بلوك معدني لاتريت – نسوز كلرود در سه افق کانه زائی وجود دارد، كائولينيت در افق های بالايي و پاييني و لاتريت در افق مياني به ضخامت 70 سانتي متر، طول حدود 75 متر و عرض 40 متر با عيار متوسط Al2O3بيش از 40 درصد است.
 • زون شماره 2: بلوك معدني خمره محله داراي ضخامتي در حدود 2 متر و طول قابل تعقيب حدود چند ده متر است و عيار متوسط Al2O3 بيش از 40 درصد است.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه ذخيره قطعي خاك نسوز 106460 تن و دولوميت 188954 تن می باشد و ذخيره احتمالي بوكسيت 265200 تن و دولوميت 581394 تن می باشد.

زیرساختها

جاده دسترسي، برق و آب در نزديكي محدوده وجود دارد.

 

عملیات اکتشافی انجام شده

 • جمع آوري اطلاعات و بررسي مدارك موجود شامل عكسهاي هوايي، نقشه هاي زمين شناسي و گزارشات قبلي
 • تهيه نقشه زمين شناسي 1:20.000 به وسعت 18 كيلومتر مربع
 • حفر ترانشه و چاهك به ميزان حدود 100 متر مكعب (جهت نمونه برداري از ماده معدني)
 • آناليز نمونه (6 نمونه جهت آناليز XRF )
 • تعبير و تفسير نتايج بدست آمده و تعيين محدوده مناسب جهت انجام اكتشاف تفصيلي به همراه تهيه گزارش پايان مرحله اكتشاف عمومي
 • تهيه نقشه توپوگرافي و زمين شناسي به مقياس 1:5000 در محدوده‌اي به وسعت 0.83 كيلومتر مربع
 • حفر ترانشه و چاهك به حجم خاكبرداري 31 متر مكعب
 • آناليز نمونه(21 نمونه جهت آناليز XRF و8  نمونه جهت آناليز XRD و 2 نمونه وزن مخصوص)
 • انجام تست تكنولوژي و تست نسوزندگي در مقياس آزمايشگاهي يا نيمه صنعتي
 • بلوك بندي و تعيين ذخيره احتمالي
 • ارائه گزارش پايان عمليات شامل نتايج مراحل مختلف عمليات، جمع بندي مطالب، محاسبه ذخيره، مطالب فني و اقتصادي و چكيده روش استخراج و سرمايه گذاري هاي مربوطه