باریت نظرلو

پروژه ها

محدوده باریت نظرلو با مساحت 38 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ ميزبان: کوارتز آندزیت، لیتیک توف، توف و آندزیت
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیکی و آلونیتی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در این محدوده دارای طول 10 تا 200 متر و عرض 0/3 تا 1/5 متر و افراز 0/5 تا 2 متر می باشد و وزن مخصوص باریت از 3/85 تا 4/22 می باشد.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • خرید عکس هوایی با کیفیت محدوده‌
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 به وسعت 37/8 کیلومتر مربع
 • انجام عملیات پی‌جویی، برداشت 7 نمونه سطحی و انجام آنالیز طلا و عناصر همراه و 3 نمونه برای باریت و فلدسپات به روش XRF
 • تهیه نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس 1:1,000 در دو منطقه به وسعت مجموعا 34/4 هکتار
 • تهیه نقشه‌ی توپوگرافی در مقیاس 1:1,000 در دو منطقه به وسعت مجموعا 34/4 هکتار
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد 12 ترانشه و با حجم 81 مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول 53/9 متر
 • آماده‌سازی و آنالیز 12 نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز وزن مخصوص و 6 نمونه جهت آنالیز اکسیدهای اصلی به روش XRF
 • ارزیابی و تعیین ذخیره