باریت حاجی‌آباد

پروژه ها

معدن حاجی‌آباد با پروانه بهره‌برداری باریت با مساحت 36/03 کیلومترمربع در استان مرکزی و در زون ساختاری ارومیه-دختر واقع شده است.راه دسترسی از طریق آزادراه تهران-ساوه، روبه‌روی شهرک صنعتی کاوه امکان‌پذیر می‌باشد.

مشخصات ذخیره:

ژنز: رگه‌های پلی‌متال سرب، روی و مس به همراه باریت در حاشیه دایک‌ها، رگه‌های هیدروترمالی باریت.
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، گالن، اسفالریت، همی‌مورفیت، سروزیت و باریت.
نوع گانگ: سیلیس، ژاسپ، پیریت اکسید، کلریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن.
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu, Pb, Zn, Ag, As, Mo, As, Sb, Cd

زمین شناسی:

جنس سنگ میزبان: آندزیت، آندزیت توف، توف و لیتیک توف، گدازه‌های بازالتی و ریولیت.
سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری.
آلتراسیون: آرژیلیک متوسط و پیشرفته، سیلسی‌شدن

ابعاد ذخیره:

رگه‌های باریتی: دارای طول 50 تا 400 متر، عرض 5 تا 1/5 متر با وزن مخصوص بالای 3/9 درصد می‌باشند.
رگه‌های پلی‌متال: دارای طول 50 تا 100 متر و عرض 1 تا 3 متر می‌باشند.
ذخیره‌ی قطعی باریت در کل محدوده برابر با 9,717 تن کانسنگ با وزن مخصوص متوسط 3/ 86 درصد است.
ذخیره پلی‌متال در محدوده 5،824 تن تخمین زده شده است.

عیار ماده معدنی:

روی با میانگین 2 درصد و حداکثر عیار 1/5 درصد.
سرب با میانگین 1/7 درصد و حداکثر عیار 1/3 درصد.
مس با میانگین 0/2 درصد و حداکثر عیار 0/8 درصد.

زیرساخت:

آب و برق در روستای چشمه پلنگ در فاصله 5 کیلومتری محدوده وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در قسمت‌های مختلف محدوده وجود دارد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… ، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي.
پی‌جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی.
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 03/36 کیلومترمربع.
تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000.
نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 24 نمونه
ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 24 نمونه
ارسال، آماده سازی و آنالیز 4 نمونه به روش XRF.
ارسال، آماده سازی و آنالیز 1 نمونه به روش XRF برای باریت.
ارسال، آماده‌سازی و آنالیز 1 نمونه به روش XRD.
برداشت 15 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل.
آماده‌سازی و مطالعه‌ی 15 مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل.
تهیه نقشه توپوگرافی با مقياس 1:1000 به وسعت تقریبی 40/88 هكتار.
تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 به وسعت 40/88 هكتار.
عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 340 ایستگاه.
طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد 35 ترانشه و با حجم 445/57 مترمکعب.
برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول 280/1 متر.
برداشت 16 نمونه از ترانشه‌ها و ارسال به آزمایشگاه.
آماده‌سازی و آنالیز 16 نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز 26 عنصری به روش  ICP-OES.
آماده‌سازی و آنالیز 3 نمونه از ترانشه‌ها برای وزن مخصوص.
ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته.
تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد (دو سری).