12 اردیبهشت روز بزرگداشت مقام معلم

12 اردیبهشت روز بزرگداشت مقام معلم

قدر استاد نکو دانستن حیف استاد به من یاد نداد معلم هدفت عشق است و ایثار هزاران خفته از درس تو بیدار معلمی شغل نیست. عشق است. ذوق است. ایثار و فداکاریست. اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست، بر تومبارک باد. معلم شهید رجایی اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد، خیانت کرده است اگربه کار خوب دیگری بپردازد. چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است.معلم شهید، دکتر شریعتی دیروز میگفتم: مشقهایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر اما کنون: مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر مرا یک لحظه به دوران خوب مدزرسه باز گردان.
گروه معدنی و بازرگانی زرمش 12 اردیبهشت روز بزرگداشت مقام معلوم را به همه معلمین و اساتید جامعه معدن و صنایع معدنی تبریک عرض می نماید.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.