گزارش ماموریت کارشناسان گروه زرمش از محدوده شوره

گزارش ماموریت کارشناسان گروه زرمش از محدوده شوره

در تاریخ 94/5/22 الی 94/5/24 جناب آقایان مهندس کرمی و جلالی جهت برداشت ترانشه های محدوده شوره و پیشنهاد نقاط حفاری به منطقه محلات عزیمت نمودند.
شرح کارهای انجام شده:
برداشت تعداد 30 رشته ترانشه، تفکیک واحدهای سنگی، مشخص نمودن رگه های کانی سازی و امتداد آنها، به همراه نمونه برداری از آنها از جمله کارهای انجام شده توسط کارشناسان بود.
با توجه نتایج به‌دست آمده از روند کلی رگه‌ها، شیب و امتداد آنها، اقدام به تعیین چندین سکوی حفاری بر روی بخش‌های احتمالی امیدبخش گردید.
در ادامه نیز نمونه‌های برداشت شده به دفتر مرکزی گروه زرمش انتقال پیدا کرد و پس از انجام عملیات کنترل کمی و کیفی، نمونه‌ها جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال شد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.