گزارش بازدید مدیران و کارشناسان گروه زرمش از محدوده ای در استان سمنان

گزارش بازدید مدیران و کارشناسان گروه زرمش از محدوده ای در استان سمنان

در تاریخ 96/11/20 بازدیدی از محدوده ای در استان سمنان با همراهی جناب آقایان دکتر مشکانی، دکترمیرمحمدی، مهندس سلطانی، مهندس قاسم مشکانی، مهندس جلالی صورت پذیرفت که از سینه کارهای استخراجی و انجام عملیات پی جویی تکمیلی در محدوده مورد مطالعه بازدید صورت گرفت.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.