معدن سرب و روی و نقره تنگ دزدان یکی از بزرگترین معادن فعال بخش خصوصی کشور

معدن سرب و روی و نقره تنگ دزدان یکی از بزرگترین معادن فعال بخش خصوصی کشور

معدن سرب و روی و نقره تنگ دزدان واقع در استان اصفهان یکی از بزرگترین معادن فعال بخش خصوصی کشور بوده و تامین کننده بخشی از خوراک اولیه کارخانجات سرب و روی کشور می باشد. این معدن در زون ساختاری سنندج سیرجان واقع شده و از تیپ دره می سی سی پی در توالی سنگ های کربناتی تریاس-کرتاسه می باشد. گسترش قابل توجه بخش اکسیدی که شامل کانی های اسمیت زونیت و همی مورفیت در سطح و همچنین بخش سولفیدی شامل کانی های گالن و اسفالریت در عمق قابل مشاهده است. کانی سازی چینه کران سرب و روی به صورت استراتی باند به طول تقریبی 2 کیلومتر و ناپیوسته گسترش دارد. دگرسانی های دولومیتی از مهمترین دگرسانی های موجود در منطقه است. متوسط عیار مجموع سرب و روی در بخش سولفیدی 6 درصد است.

گردآورنده: امیرحسین جلالی – بخش فنی گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.