زنده یاد دکتر سدراک آبدالیان

زنده یاد دکتر سدراک آبدالیان

زندگینامه
استاد سدراك آبداليان در سال 1273 خورشيدي به دنيا آمد و دكتراي خود را از دانشگاه سوربن پاريس در فرانسه دريافت كرد. او به افتخار دريافت رتبه آكادميك دولت فرانسه با عنوان “Academiques La Croix Chevalier dans L ordre des Palmes” نايل شد و در دانشگاه ايروان ارمنستان و دانشگاه تهران ايران به درجه استادي رسيد. او در اين دانشگاه ها، زمين شناسي، معدن و لرزه شناسي تدريس مي كرد. در سال 1309 خورشيدي، استاد آبداليان رييس علمي وزارت صنايع و معادن ايران شد. او در بخش هاي بزرگي از ارمنستان و ايران به سفر و پژوهش پرداخت و در زمينه علوم زمين فلات ايران و ارمنستان چندين كتاب و گزارش علمي نوشت.

او اولين دانشمند ايراني بود كه دگرريختي هاي لرزه گاهي (coseismic) زمين را كه با زمين لرزه 23/11/1331 ترود همراه بود، مورد بررسي قرار داد. آبداليان اولين نقشه هاي زمين ساخت و لرزه زمين ساخت ايران را در سال هاي 1340 و 1342، پيش از شكل گيري كامل سازمان زمين شناسي كشور تهيه كرد. او دگر ريختي هاي زمين را كه در پيوند با زمين لرزه 10/6/1341 بويين روي داده بود مورد بررسي قرار داد و پيش از درگذشت خود نتايج اين بررسي هاي ميداني را منتشر كرد. او اولين دانشمند ايراني بود كه درباره خطر زمين لرزه در تهران مطالبي نوشت و تنها كسي بود كه زمين لرزه سال 1331 ترود را مورد بررسي قرار داد.
استاد آبداليان در سال 1342 خورشيدي در سن 69 سالگي در تهران درگذشت. از او دو پسر (آرمن و آرتين) به يادگار ماندند. او گنجينه هاي با ارزشي از كاني و سنگ از خود بجا گذاشت كه از سراسر اسران جمع آوري كرده بود و به دقت در زيرزمين خانه اش در خيابان فرانسه تهران مرتب شده بود. پسران آبداليان نيز استاد شدند و در حال تدريس در پاريس، فرانسه هستند.
برخي انتشارات استاد آبداليان به شرح زير هستند:
آبداليان، س.، 1330، لرزش هاي قشر زمين و زلزله هاي كشور ايران. انتشارات توس، تهران، ايران.

Abdalian, S., 1953. Le tremblement de terre de Torude en Iran. La Nature, 81(3222), 314-319, Paris.
Abdalian, S. 1961. Les grande unites tectoniques de l Iran. Proc. Tehran Conf. Seism. Earthq., Institue of Geophysics, Tehran University. 10, 49-52.
Abdalian, S., 1962. La tectonique de l Iran. Inst. Geophys., Tehran University, 8, 76p, with Tectonic Map of Iran.
Abdalian, S., 1963. Seismo-tectonique de I Iran. Inst. Geophys., Tehran University, 16, 105p, with Seimotectonic Map of Iran.
Abdalian, S., 1963. Le seisme du premier Sptember 1962, l histoire geologique et tectonique. In: Report on the Great Buyin Zahra Earthquake of Sep. 1st , 1962. Inst. Geophys., Tehran University, 15, Chapter III, 43-72, with isoseismal and earthquake faulting map of the area on a seismotectonic and geological background.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.