رگه های سیلیسی-کربناته طلادار

رگه های سیلیسی-کربناته طلادار

در ادامه بحث به توضیح مشخصات رگه های طلادار پرداخته خواهد شد.
رگه های سیلیسی-کربناته در سنگ میزبان ولکانیکی آندزیت-آندزیت بازالت با ضخامت میانگین 1 تا 1/5 متر با طول 300 تا 600 متر در منطقه اکتشافی گسترش دارد. این رگه ها عموما سیلیسی و کلسیتی بوده و دارای ساختار نواری و میلونیتی هستند که نشان از تکتونیزه بودن این رگه ها می باشد. عیار متوسط در نمونه های سطحی و ترانشه که از این رگه ها برداشت گردیده، حدود 1 تا 3 PPM است و بخش های سیلیسی از نظر عیاری معمولا پرعیار تر است. ضخامت رکه ها در ترانشه ها بین 1 تا 1/5 متر است و به صورت بازشونده نیز دیده می شود.

گردآورنده: امیرحسین جلالی – بخش فنی گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.