11 اردیبهشت روزجهانی کار و کارگر

11 اردیبهشت روزجهانی کار و کارگر

کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است کار خلاصه نمی شود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمی شود به گروهی خاص و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ملت است.
گروه معدنی و بازرگانی زرمش 11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر را خدمت تمام زحمتکشان معدن و صنایع معدنی تبریک عرض می نماید.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.