برگزاری پنل آموزشی با عنوان آشنایی با ذخایر طلای تیپ کارلین با نگرشی به ذخایر ایران

برگزاری پنل آموزشی با عنوان آشنایی با ذخایر طلای تیپ کارلین با نگرشی به ذخایر ایران

سی و دومین پنل تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران تحت عنوان آشنایی با ذخایر طلای تیپ کارلین با نگرشی به ذخایر ایران در تاریخ 96/07/24 در سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران برگزار گردید.
در این جلسه توضیحات مختصری در خصوص ذخایر تیپ کارلین،پاراژنز ژئوشیمیایی،محیط تکتونیکی و ساختاری و ذخایر تیپ کارلین در ایران توسط دکتر سید احمد مشکانی بحث و گفتگو شد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.